Ely-keskus selvitteli pohjavesien tilaa

Pirkanmaan Ely-keskuksen mukaan pohjavesialueiden riskit Pirkanmaalla kohdistuvat taajamiin erityisesti harjujaksolla, joka kulkee Pälkäneeltä Hämeenkyröön Tampereen kaupunkiseudun halki. Osa ongelmista aiheutuu menneistä riskitoiminnoista, joista nyt näkyy jälkiä pohjavedessä. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi pohjavesien tilaa Pirkanmaalla osana vesienhoidon suunnittelua. Arviointeja tehtiin koko maassa.

Ely-keskus on luokitellut pohjaveden tilan huonoksi kemiallisen tilan vuoksi neljällä pohjavesialueella ja kahdella alueella nähdään ongelmia pohjaveden määrän kanssa. Toinen näistä on Pälkäneen Isokankaan ja Syrjänharjun pohjavesialue, jolta on pohjavedestä edelleen löytynyt jäämiä torjunta-aineista. Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamo sijoittuu kuitenkin eri osa-alueelle. Kunnan vedenottamosta otettu vesimäärä ylittää pohjavesialueen luontaisen muodostumisen, ja vedenoton takia ottamon alueella pohjaveden pinnat ovat laskeneet.

Pirkanmaalla on nyt 19 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta eli kolme aluetta enemmän kuin edellisen arvionteon aikaan vuonna 2009.

Tiesuolauksen arvioidaan olevan Pirkanmaalla yleisin pohjavesien pilaantumisen riskitekijä. Puolella riskialueista on kohonnut kloridipitoisuus, joka kuitenkin ylittää ympäristölaatunormit vain vähän ja on osassa alueista laskusuunnassa.

Teollisuutta, taajama-aluetta ja riskitoimintoja sijoittuu lisäksi erityisesti Kangasalan keskustan Kirkkoharjun ja muun muassa Ylöjärvenharjun ja Ruoveden keskustan Kirkkokankaan alueille.

Pirkanmaalla vesihuoltolaitosten jakamasta vedestä puolet on pohjavettä, ja erillisiä pohjaveden suojelusuunnitelmia on laadittu valtaosalle pohjavesialueista. Ely-keskus näkee erityisen tärkeäksi, että maankäytön suunnittelussa huomioidaan pohjaveden laadun turvaaminen. Sen mukaan pohjavesialueiden laadun tarkkailu ei kuitenkaan aina ole riittävää, ja etenkin riskialueilla tulisi olla kattava laaduntarkkailu.

Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja ne voivat vaarantaa veden tilan ilman suojelutoimia. Myös liiallisen pohjaveden ottamisen tai vastaavan toimenpiteen katsotaan voivan vaarantaa pohjaveden tilaa.

Kaikkiaan Pirkanmaalla on Ely-keskuksen mukaan 92 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta ja 59 vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Valtaosalla pohjavesialueista tilanne on pohjaveden suojelun kannalta hyvä. Maakunnassa on aiemman 15 alueen sijaan viisi aluetta, joiden pohjaveden laadusta tai määrästä ei ole riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?