Lamminrahkan valitukset nurin

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Lamminrahkan kaavasta tehdyn valituksen. Kangasalan valtuuston tammikuisesta kaavan hyväksymispäätöksestä olivat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys.

Valituksessa vaadittiin valtuuston päätöksen kumoamista, koska sen nähtiin muun muassa olevan ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja suuren pientaloalueen olevan ongelmallinen viheralueiden ja -yhteyksien näkökulmasta. Valituksessa kaava arvioitiin luonnonsuojelulain vastaiseksi, koska sillä heikennetään liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ja alueen lintuarvoja. Myös alueen hulevedet nähtiin merkittävänä uhkana erityisesti läheiselle Halimasjärvelle.

Lamminrahkan osayleiskaava-alue sijaitsee Kangasalan länsiosassa Kangasalan ja Tampereen rajalla noin kahdeksan kilometrin päässä Kangasalan keskustasta. Suunnittelualue on noin 330 hehtaaria, josta rakennettavaksi aiotun alueen pinta-ala on noin 143 hehtaaria. Rakentaminen on kaavailtu sijoitettavaksi erityisesti kaava-alueen länsiosaan. Lamminrahkan alueelle sijoittuisi suunnitelmien mukaan vajaa 8000 asukasta.

Hallinto-oikeus katsoi, että sijainti Lahdentien ja Jyväskylä–Tampere-radan välissä ei ole irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Päätöksen mukaan kaavassa on varattu riittävästi virkistykseen soveltuvia alueita ja huomioitu luontoarvojen vaaliminen myös lintuja ajatellen. Hallinto-oikeuden mukaan yksityisen metsänomistajan tekemät hakkuut eivät ole peruste varata kaavan muita alueita suojelualueeksi. Liito-oravien levähdys- tai lisääntymispaikkoja kaavan ei nähty vaarantavan, koska alueita voidaan rajata vielä myöhemmin yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Myös ympäristöhaittojen vähentämiseen on hallinto-oikeuden mielestä kiinnitetty riittävästi huomiota, koska kaavan yleismääräyksen mukaan asemakaavoituksen yhteydessä on laadittava erillinen hulevesien hallintaa koskeva suunnitelma.

Hallinto-oikeus ei tutkinut Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen valitusta, koska yhdistyksen sääntöjen mukaan sen toimialueena on Tampereen kaupunki. Tämän linjauksen vuoksi päätöksestä jätettiin äänestyksen jälkeen eriävä mielipide.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?