Lausunnot: Kirkkojärven Natura-arvot polttopisteessä Herttualan ja Lahdentien suunnitelmissa

Suppea ja puutteellinen, mutta kattava

Rakentamisen aikaiset vaikutukset puuttuvat, vaikutukset luonnonoloihin sisältävä arviointi on suppea ja osin puutteellinen, eikä raportoinnista jää selvää kuvaa siitä, mitä vaikutuksia tien leventämisellä on tai kuinka yhteyksiä kehitetään. Nuivista arvioistaan huolimatta Pirkanmaan liiton maakuntahallitus ei nähnyt juurikaan ongelmia Lahdentien leventämistä koskevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Hallituksen antamassa lausunnossa liitto päätyi toteamaan YVA-raportin kattavaksi, vaikka esitettyjen eri vaihtoehtojen paremmuudesta ei voikaan tehdä lopullista johtopäätöstä.

Suunnitelmissa on 12-tien remontti Kangasalan Huutijärven ja Tampereen Alasjärven välillä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on pohdittu kolmea eri vaihtoehtoa: ensimmäisessä lisättäisiin yksi ajokaista Alasjärven ja Linnainmaan välille, toisessa tie levennettäisiin kapeaksi nelikaistaiseksi tieksi ja kolmannessa tiestä muokattaisiin leveä nelikaistainen tie, jonka eri suuntaan menevät kaistat erotettaisiin välialueella toisistaan.

Liitto pitää 12-tien kehittämistä tärkeänä niin paikallisen, seudullisen kuin valtakunnallisenkin liikenteen kannalta. Se ei näe suunnittelun jatkamista kevyimmän vaihtoehdon pohjalta järkevänä.

 

Luontoyhdistykset takajaloillaan

Omassa kannanotossaan Kangasalan luonto ry ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys puolestaan näkivät kevyimmän vaihtoehdon ainoana hyväksyttävänä toteutusvaihtoehtona. Niiden mukaan kaksi järeämpää toteutusvaihtoehtoa lisääntyvine liikennemäärineen ja etenkin tien leventämisineen vahingoittaa vakavasti Kirkkojärven Natura2000-aluetta.

Kesäkuussa valmistuneessa Natura-arvioinnissa katsotaan, ettei tienparannushanke merkittävästi heikennä Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvoja. Maakuntakaavatyöhön liittyvä Natura-arviointi on vielä keskeneräinen; se on lähetetty lausunnolle Keski-Suomen Ely-keskukseen, ja myös maanomistajille tulee vielä mahdollisuus lausuntojen antamiseen.

Luontoyhdistykset esittävät Kirkkojärven alueelta tehtäväksi selkeää haittojen yhteisvaikutusten analyysiä, jossa huomioitaisiin Lahdentien suunnitelmat, Kuohunlahden puistosuunnitelma, etelärannan lähivirkistysaluesuunnitelma ja Kirkkojärven ranta-alueen puuston hakkuut. Lisäksi ne esittävät huolensa siitä, että 12-tien kuuluminen erikoiskuljetusten tavoitetieverkostoon Lentolasta aina Lahteen asti tuo tienlevennyspaineita myös muualle kuin nyt esitetylle osuudelle.

 

Herttualan tietoinen valinta

Maakuntahallitus käsitteli samassa kokouksessa myös Herttualan osayleiskaavaluonnoksia. Se antoi lausuntonsa suunnitteluvaihtoehdoista, jotka ovat tuomassa Lahdentien eteläpuolelle Kirkkojärven itäpuolelle noin 2000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Alueelle havitellaan erityisesti lapsiperheitä ja työpaikkoja. Natura- ja luontoarvojen säilyminen alueella nähdään suunnitelmissa tärkeänä, ja maakuntahallituksen mielestä esimerkiksi Natura-arvot on kaavamääräyksissä huomioitu.

Pirkanmaan liitto puoltaakin kaavan jatkovalmistelua, vaikka maisemavaikutusten arvioinnissa todetaankin rakentamisella olevan merkittäviä ja haitallisia vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Liitto katsoo, että kaavaa laadittaessa on tehty tietoinen valinta, jossa maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle osoitetaan uutta maankäyttöä. Tämä vain edellyttää myöhemmässä toteutuksessa hienovaraisia suunnitteluratkaisuja, joita maakuntahallitus lähtisi viemään eteenpäin ”Kyläsolut”-vaihtoehdon pohjalta. Se tarjoaa vaihtoehdoista paremmin avoimia näkymiä ja antaa silti mahdollisuuden tiiviimpään rakentamiseen uuden alueen länsiosassa keskusta-alueen läheisyydessä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?