Järven rehevöityminen näkyy lahtien vesissä

FresHabit kunnostaa Kukkiaa

FresHabit Kukkia -hankkessa on mitattu järveen laskevien ojien ja purojen fosforipitoisuuksia. Kuva Eeva Einola.

Hauhon reitin yläjuoksulla sijaitseva Kukkia on karu ja kirkasvetinen suuri järvi. Pinta-ala on 43 neliökilometriä, mutta järvi on kohtalaisen matala. Keskisyvyys on 5,2 metriä.

Kukkian veden laatu on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina, sillä erityisesti kapeissa lahdissa on havaittu rehevöitymisen merkkejä. Säännöllisesti seurannassa olevien selkävesien laadussa muutokset eivät juurikaan näy.

Lahtien rehevöityminen johtuu pääasiassa hajakuormituksesta, jota tulee maa- ja metsätalouden laskuojien mukana sekä rantakiinteistöjen jätevesistä.

Osasyy rehevöitymiseen on ilmastonmuutoksessa, joka muuttaa olosuhteita eri vuodenaikoina. Tämä suuntaus näkyy muissakin Pirkanmaan vesistöissä.

 

Natura veti EU-hankkeen Kukkialle

Vanajavesikeskuksen FRESHABIT-hankkeen hankekoordinaattori Eeva Einola Vohlisaaren rannassa.

Pääasiassa Hämeen puolella toimiva Vanajavesikeskus on mukana lähes seitsemän vuotta kestävässä EU:n Life-ohjelmasta rahoitettavassa FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa.

– Vanajavesikeskuksella on hankkeessa mukana yhdeksän kohdevesistöä, joista Kukkia on Lammilla sijaitsevan Ormajärven ohella edustamassa karua ja kirkasvetistä latvajärveä, FresHabit -hankkeen hankekoordinaattori Eeva Einola kertoo.

Kaikki kohteet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Muut Hämeen ja Pirkanmaan alueella hankkeessa mukana olevat järvet ovat lintuvesiä. Näistä Tykölänjärvi sijaitsee osittain Pälkäneen alueella.

Natura-statukset tuovat EU-rahoitteiselle hankkeelle myös sopivia kytköksiä unionin tavoitteisiin.

 

Suunnitteilla neljä kosteikkoa

Kukkian ravinnekuormitus tulee useasta eri lähteestä. Fosforin osalta suurimmat kuormittajat ovat peltoviljely, luonnonhuuhtouma sekä haja-asutuksen jätevedet. Kuva Suomen Ympäristökeskuksen Vemala-aineistosta/KVVY.

FRESHABIT -hanke käynnistyi Kukkialla syksyllä 2016. Ensimmäisenä toimenpiteenä oli selvittää järveen laskevien ojien vedenlaatu. Hanke hyödynsi tässä myös Kukkian Suojeluyhdistyksen Saloy Oy:llä teettämää tutkimusta.

Sittemmin Pirkanmaan ELY-keskus on toteuttanut Kukkialla tehostettua vedenlaadun seurantaa.

– Selvitysten perusteella voidaan arvioida, että Rautajärven suunnasta tuleva kuormitus nostaa Kukkian ravinnepitoisuuksia, Eeva Einola sanoo.

Myös Kortteenpohjan kautta virtaa Kukkiaan ravinteikasta vettä, samoin muutamasta pienemmästä ojasta. Sen sijaan Kuohijärvestä ja Haltianselältä tulee Kukkiaan todetusti vähäravinteista vettä.

FRESHABIT-hanke on valinnut Kukkialla toteutettaviksi toimenpiteiksi kosteikot ja laskeutusaltaat. Suunnitelmat neljälle kosteikolle ovat jo valmiina.

– Näistä Myllojaan Rautajärven valuma-alueelle rakennettavan suuren kosteikon rakentaminen edellyttää aluehallintoviraston lupaa.

 

Hanke hoitaa byrokratian

Kukkian typpikuormitus

Rautajärven valuma-alueen kosteikon lupahakemus on Eeva Einolalla parhaillaan työn alla. Luvan käsittely aluehallintovirastossa kestänee ainakin vuoden verran, joten rakentaminen alkaa aikaisintaan syksyllä 2019.

Muut suunnitellut kosteikot ja laskeutusaltaat ovat toteutettavissa maanomistajan myötävaikutuksella.

– Tavoitteenamme on saada kaikki kosteikot toteutettua FresHabit –hankkeen puitteissa eli viimeistään vuoden 2021 aikana, Einola sanoo.

Kukkian fosforikuormitus

Vesienhoidolliset toimenpiteet tulee aina suunnitella huolellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnitelman tilaamista vesienhoidon asiantuntijalta. Tämä osaa myös kertoa, tarvitseeko toimenpiteeseen viranomaisen lupaa.

FRESHABIT -hanke auttaa maanomistajia hoitamalla pääosan byrokratian kiemuroista näiden puolesta sekä rahoittamalla altaiden toteutuksen.

– Tavoitteena on turvata ja parantaa Kukkian veden laatua. Haluamme madaltaa maanomistajien kynnystä toimenpiteiden tekemiseen, Eeva Einola sanoo.

 

Niittoja luvassa tänäkin kesänä

FRESHABIT-hanke toteuttaa Kukkailla myös vesikasvillisuuden niittoa.

– Viime kesänä niitimme Haltianselällä ja Holjan lahdella. Tämän kesän niittokohteesta ei ole vielä varmuutta, Eeva Einola kertoo.

Lisäksi hankkeessa on tarkoitus muun muassa korjata Kukkia lintutornia sekä tehdä lajistokartoituksia.

 

 

FresHabit -hanke

FRESHABIT LIFE IP on suurin Suomessa koskaan toteutettu Life-ohjelman hanke. Siinä on mukana kahdeksan erillistä hanketta ja kokonaisuutta koordinoi Metsähallitus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 – 30.9.2022.

Hämeenlinnassa sijaitseva Vanajavesikeskus toteuttaa toiminta-alueellaan yhtä näistä kahdeksasta osahankkeesta. Kohdejärvinä ovat Pälkäneellä sijaitsevien Kukkian ja Tykölänjärven ohella Hämeenlinnassa sijaitsevat Ormajärvi ja Hattelmalanjärvi, Hausjärven Ansionjärvi, Hattulan Kriipi, Valkeakosken Saarioisjärvi, Lempäälän Ahtialanjärvi sekä Vanajanselällä sijaitsevat lintuluodot.

Vanajavesikeskuksen kohdejärvillä tehdään lintuvesi- ja valuma-aluekunnostuksia, virkistyskäyttörakenteita ja ympäristökasvatusta, järjestetään talkoita sekä selvitetään kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?