Vastine: Kukkiajärven vedenlaadusta ja vesiensuojelusta

Sydän-Hämeen Lehden mielipidepalstalla (SHL 34/2019) on nostettu esiin kysymyksiä Kukkiajärven vedenlaadusta ja jätevesien käsittelystä. Kukkian vedenlaatu on viime vuosina aiheuttanut huolta muun muassa järven ranta-asukkaiden taholta. Pirkanmaan ELY-keskus onkin seurannut Kukkian vedenlaatua tehostetusti vuosina 2017–2018. Kukkian vedenlaatua seurataan vuosittain, ja seurantapisteillä (vuonna 2019 6 kappaletta) käydään kolme kertaa vuodessa. Vesianalyysien lisäksi järven tilaa seurataan vesikasvillisuuden, kasviplanktonin kokonaismäärän ja lajikoostumuksen, vesikasvillisuuden, pohjaeläimistön sekä kalaston seurannoilla.

Seurantatulosten mukaan tehdyn alustavan luokituksen perusteella Kukkiajärvi näyttää kolmannella vesienhoitokaudella sijoittuvan hyvään tilaan, samoin kuin kahdella edellisellä vesienhoitokaudella. Tuoreimman seuranta-aineiston perusteella selkeää muutosta huonompaan suuntaan ei ole nähtävissä ja esimerkiksi kasviplanktonin osalta viimeisimmät seurannan tulokset osoittavat erinomaista tilaa (edellisellä vesienhoitokaudella hyvää).

Pitkän aikavälin seurantatietoja tarkasteltaessa ehkä selkein yksittäinen vedenlaadussa näkyvä muutos Kukkialla on näkösyvyyden laskeminen. Tämä ei ole pelkästään Kukkian ongelma, vaan valitettavan yleinen kehityssuunta useissa muissakin suomalaisissa järvissä. Muutos aiheutuu yleisimmin valuma-alueelta tulevan vettä tummentavan humuskuormituksen kasvusta, jota ilmastonmuutoksen arvioidaan vielä lisäävän. Muutokset veden väriä kuvaavassa väriluvussa ovat Kukkialla toistaiseksi kuitenkin tilastollisesti vaikeasti erotettavissa.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kukkiajärven tilan kannalta tärkeintä on kaikenlaisen valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentäminen. Valuma-alueen kuormitustarkastelu ja vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ovat osa Vanajavesikeskuksen Pirkanmaan ja Hämeen kohteiden osalta koordinoimaa laajaa valtakunnallista Life- Freshabit EU-hanketta (vuosina 2016–2022). Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskukset osallistuvat valuma-alueen kunnostussuunnitteluun osarahoittajina.

Tähän mennessä hankkeessa on muun muassa seurattu vedenlaatua noin 20 Kukkiaan laskevasta purosta, suunniteltu kolmeen Kukkian rannalla sijaitsevaan kohteeseen maanomistajien kanssa lasketusaltaat, jotka myös toteutetaan hankkeen aikana. Lisäksi on suunniteltu laajempi kosteikkoalue Rautajärven valuma-alueelle ja varauduttu kosteikon toteutukseen osana hanketta. Veden vaihtuvuutta on lisätty laajahkoilla niitoilla Holjan salmessa ja Holjan lahdella sekä Majaanlahdella. Vuonna 2019 niittoja tehdään myös Kortteenpohjan lahdella. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää valuma-alueelta tulevaa kuormitusta sekä parantaa veden vaihtuvuutta ja siten ylläpitää hyvää vedenlaatua.

Pälkäneen kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa johtaa Luopioisten kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet purkuputkea pitkin Kukkiajärveen Rajalansaaren edustalle. Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määritellään muun muassa jäteveden käsittelyvaatimukset ennen vesien johtamista vesistöön. Pirkanmaan ELY-keskus valvoo ympäristölupamääräysten toteutumista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkistanut vuonna 2004 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräykset, mutta tästä päätöksestä on valitettu ja asia on parhaillaan käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä on huomioitu myös se, että purkuvesistö on luokiteltu Natura-alueeksi. Puhdistamon toiminta on täyttänyt kaikki voimassaolevassa ympäristöluvassa asetetut käsittelyvaatimukset.

Kukkialla suoritetun vesistötarkkailun perusteella puhdistettujen jätevesien vaikutukset näkyvät ainoastaan purkuputken läheisyydessä sijaitsevalla Rajalansaaren syvännealueella, ja sielläkin vain pohjan läheisissä vesikerroksissa. Uritunselän tarkkailupisteellä ei vuoden 2015 tarkkailussa todettu jätevesien vaikutusta.

Sappeen ja Aitoon puhdistamon käyttö on päättynyt 2016. Pälkäneen vesihuollon kehittämissuunnitelman (2019) mukaan Luopioisten ja Rautajärven puhdistamot lakkautetaan niiden käyttöiän päätyttyä ja jätevedet johdetaan rakennettavaa siirtolinjaa pitkin Tommolan puhdistamolle (Onkkaala). Tarkempaa vuosilukua ei ole suunniteltu, toistaiseksi puhdistamot ovat hyväkuntoisia ja täyttävät asetetut puhdistusvaatimukset.

Järven valuma-alueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedenkäsittelyjärjestelmistä Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole tarkempaa tietoa. Jätevesien käsittelyn osalta vastaava viranomainen on kunta, jonka kautta on mahdollista tiedustella tarkempaa tietoa verkostoon kuulumattomien kiinteistöjen osalta.

Kukkian vedenkorkeuden osalta ELY-keskus toteaa, että kuluneen vuoden pitkä vähäsateinen jakso heijastuu siihen aivan samoin kuin muidenkin lähialueen suurien säännöstelemättömien järvialueiden vedenkorkeuksiin. Tällä hetkellä, 29.8.2019, vedenkorkeus Kukkialla on parikymmentä senttiä ajankohdalle keskimääräisen alapuolella. Matalat vedenkorkeudet koetaan ymmärrettävästi usein virkistyskäyttöä haittaavina. Vedenlaadun kannalta ratkaisevinta on kuitenkin vesistöön sen valuma-alueelta tuleva kuormitus.

 

Pirkanmaan ELY-keskus

Sami Moilanen

Mikko Keränen

 

Vanajavesikeskus

Eeva Einola

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.