valitus

Matti Norokorpi valitti vanhainkotipäätöksestä

Pälkäneläisyrittäjä ja entinen kuntapäättäjä Matti Norokorpi on valittanut vanhainkodin lakkautuspäätöksestä. Pälkäneen kunnanvaltuusto päätti toukokuun lopussa, että Kangasalan kanssa tehty Harjutuulen vuokrasopimus päättyy 31.5.2018 alkaen. Ratkaisu syntyi äänin 19-7. Kangasala hoitaa sosiaalitoimen myös Pälkäneellä. Harjutuulta ajetaan parhaillaan alas, ja sen asukkaita siirretään muun muassa Attendon palvelutaloon Lastenlinnan alueelle. Matti Norokorpi sanoo, että valituksen takana on huoli…

Hallinto-oikeus hylkäsi ympäristölupavalituksen

Ympäristöasioita käsittelevä Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt sahalahtelaisen broilertilan ympäristöluvasta tehdyt valitukset. Moltsiantien varressa sijaitsevalle kasvattamolle oli myönnetty jatkolupa syksyllä 2014 Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Kasvattamon toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta vanhojen ympäristölupien ehtoja tarkistettiin määräajoin. Broilertilan naapurissa asuvat Timo Jalava ja Anneli Pekkala-Jalava tekivät muistutuksen, jota ympäristölautakunta ei ottanut huomioon. Hallinto-oikeuteen päätöksestä valitti Suomen…

Hallinto-oikeus kumosi terveyskeskusvalituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mielestä Kangasalan kunta kohteli kuntalaisia yhdenvertaisesti päättäessään Kuhmalahden terveysaseman lakkauttamisesta. Päätöksestä tehdyn valituksen hylännyt hallinto-oikeus katsoo, ettei päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä ollut muutenkaan lainvastainen. Kangasalan kunnanvaltuusto lakkautti Kuhmalahden terveysaseman kesäkuussa 2015. Päätöksestä valittaneet kuhmalahtelaiset Liisa Alanko, Arja Marttala, Juhani Yli-Hinkkala, Riitta Tuominen ja Sinikka Toivonen katsoivat, ettei asiasta tiedotettu riittävästi, eikä kuntalaisille…

Lamminrahkan valitukset nurin

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Lamminrahkan kaavasta tehdyn valituksen. Kangasalan valtuuston tammikuisesta kaavan hyväksymispäätöksestä olivat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys. Valituksessa vaadittiin valtuuston päätöksen kumoamista, koska sen nähtiin muun muassa olevan ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja suuren pientaloalueen olevan ongelmallinen viheralueiden ja -yhteyksien näkökulmasta. Valituksessa kaava arvioitiin luonnonsuojelulain vastaiseksi, koska…

Tavase-takauksen valitus meni nurin

Valitus Kangasalan myöntämästä takauksesta Tavase Oy:lle on kaatunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kangasalan valtuusto päätti kesäkuussa 2012 kunnan 366 500 euron omavelkaisen takauksen myöntämisestä Tavase Oy:lle ilman takausprovisiota. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa valtuuston nähtiin ylittäneen toimivaltansa ja päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, ja sittemmin päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunta hylkäisi Pakkalan valituksen

Valitus Pakkalan kyläkaavasta tulisi hylätä, katsoo Kangasalan kunnanhallitus. Valtuuston elokuussa hyväksymällä kaavalla osoitettiin Pakkalaan uusia rakennuspaikkoja asumiselle ja eläintuotannolle sekä laajennusmahdollisuuksia nykyisille broileritiloille. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa kunnanhallitus muistuttaa, että Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2007 edellyttänyt vuorovaikutteisen kaavan laatimista Pakkalan kylän alueelle ennen uusien rakennuslupien myöntämistä kasvatustoiminnan laajentamiseen. Niinpä kyläkaavaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä asukkaiden…

Pälkäneen mielestä Tavasea ei tarvita

Pälkäneen ympäristölautakunnan mielestä Tavase Oy:n lupapäätöksestä tehdyt valitukset tulisi hylätä. Aluehallintovirasto ei myöntänyt Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin suunnitellulle tekopohjavesilaitokselle lupaa, koska hanke olisi luonnonsuojelu- ja vesilakien vastainen. Vedenhankintayhtiö ja Akaan kaupunki ovat valittaneet luparatkaisusta. Valituksissa vedotaan siihen, ettei aluehallintoviraston olisi pitänyt ottaa kantaa vedenhankintatapaan. Pälkäne puolestaan katsoo, että lupaviranomaisen tulee arvioida laitoksen tarvetta, jota ei…

Luvaton aitta ja varasto saavat jäädä Hausaloon

kesä, mökki, laituri, kuvituskuva, Else-Marja Laukkanen,

Pälkäneen rakennusvalvonta toimi oikein, vaikka se ei puuttunut luvatta rakennettuun makuuaittaan, varastoon ja ulkohuussiin. Rakennuslautakunta päätti marraskuussa, ettei se puutu Mallasveden Hausalossa sijaitseviin luvattomiin rakennuksiin, koska ne on tehty jo 1970-luvulla. Lautakunnan tulkinnan mukaan rakennukset ovat saaneet neljän vuosikymmenen aikana hiljaisen hyväksynnän, koska sen paremmin naapurit kuin kuntakaan eivät ole niihin puuttuneet. Luvan puuttumista pidettiin…

Kunnanhallitus puolustaa terveyskeskuksen lakkautusta

Kangasalan kunnanhallituksen mielestä Kuhmalahden terveysaseman lakkautuspäätös on syntynyt lainmukaisesti. Hallitus katsoo, että Liisa Alangon, Arja Marttalan, Juhani Yli-Hinkkalan, Sinikka Toivosen ja Riitta Tuomisen hallinto-oikeuteen tekemä valitus tulisi hylätä. Valituksessa vedotaan muun muassa siihen, että kuhmalahtelaiset asetetaan muita kuntalaisia heikompaan asemaan, kun terveyspalvelut siirretään Sahalahdelle. Kunnanhallitus huomauttaa lausunnossaan, ettei tilanne muutu olennaisesti, koska nykyisinkin suuri osa…

”Kangasalan hakkuut pahensivat ongelmaa”

Suomen luonnonsuojeluliiton, SLL:n, Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteerin Juho Kytömäen mukaan yhdistys ei vastusta Ojalan ja Lamminrahkan alueen rakentamista ehdoitta. Osayleiskaavoissa esitetty rakentaminen on hänen mukaansa kuitenkin tehotonta ja vaatii liikaa pinta-alaa. – Luonnonarvoille ja virkistyskäytölle on monin paikoin varattu vain kapeita suikaleita asuinalueiden väliin. Ero nykyiseen yhtenäiseen metsäalueeseen on dramaattinen. Kaupunkiseudun kasvun pitää olla jotakin muuta…