Avoin kirje Pälkäneen kunnanhallitukselle

Hyvät Pälkäneen kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanhallituksen jäsenet! Pyydämme, että ryhdytte välittömästi toimenpiteisiin toisen sijaislääkärin palkkaamiseksi Luopioisten terveysasemalle. Terveydenhuoltolain 55 §:n mukaan kunnan on julkaistava internetissä tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein. Kangasalan sivuilla on julkaistu kiireettömän hoidon odotusajat terveysasemittain 3.9.2019 ja 18.2.2020. Väli oli yli 5,5 kuukautta.

Luopioisten terveysaseman odotusajoiksi ilmoitettiin virheellisesti 42 vuorokautta, joka on selvästi terveysasemittain pisin. 42 vuorokautta tarkoitti vain maaliskuun loppuun. Kaikki kiireettömät ajat oli kuitenkin annettu huhtikuun loppuun eikä toukokuun aikoja ole avattu. Todellisuudessa jono ylittäisi lain salliman kolme kuukautta. Tilanne on heikentynyt jatkuvasti elokuusta alkaen, kun terveysasemalla on ollut vain yksi lääkäri. Pälkäneen terveysasemalla odotusajat ovat toiseksi pisimmät eli 35 vuorokautta.

Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmassa tavoite vuonna 2020 on pääsy kiireettömään hoitoon 7–14 vuorokaudessa. Kangasala perustelee tilannetta 24.2.2020 näin:

”Muutosvaihe OmaAsemilla. Väestövastuujärjestelmä puretaan Suomen terveyskeskuksissa viimeistään 1.4.2020. Purkamisen vuoksi myös Kangasalan terveyskeskuksessa OmaAsemien vastaanottotyön toimintatavat muuttuvat 1.4. alkaen. Muutoksen valmistelun vuoksi vastaanottoaikojen saatavuus on tällä hetkellä osalla väestövastuualueista tavanomaista heikompaa. Tiedotamme muutoksesta tarkemmin viimeistään 23.3.”

Asiakasraadille on kerrottu joitain tietoja muutoksista ja siltä osin ne ovat kannatettavia. Ne eivät kuitenkaan ratkaise Luopioisten ja Pälkäneen terveysasemien lääkäripalvelujen saatavuutta.

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Tarpeelliseksi todettu hoito perusterveydenhuollossa on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmessa kuukaudessa. Jos oma terveyskeskus ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja. Hoitoa tarvitsevalla on oikeus saada tieto hoitoonpääsystä, jotta hän voi edellyttää kuntaa järjestämään hoidon muualla määräajassa.

Yli 1600 Luopioisten ja Pälkäneen asukasta on jo 3.10.2019 jättänyt Pälkäneen kunnalle sijaislääkärin palkkaamisesta kuntalaisaloitteen, johon tulee vastata kuuden kuukauden sisällä. Kunnanhallitus on 11.12.2019 vastoin kunnanjohtajan esitystä päättänyt, että aloitteen käsittely jatkuu, kun Pälkäneen kunnan edustajat ovat yhdessä Kangasalan kaupungin edustajien kanssa selvittäneet, millä toimintatavoilla Pälkäne voi yhteistoimintasopimuksen puitteissa vaikuttaa lääkäripalvelujen saatavuuteen.

Pälkäneen kunnanvaltuuston 19.12.2019 pöytäkirjan mukaan: ”Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä esitti, että pöytäkirjaan kirjataan Pälkäneen kunnan neuvottelijoita varten evästys Kangasalan yhteistoiminta-alueen edustajien kanssa käytävään neuvotteluun, joka koskee yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuulla olevia palveluita. Evästys kuuluu seuraavasti: Pälkäne edellyttää saavansa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon palvelut tasavertaisina muun yhteistoiminta-alueen kanssa. Lisäksi Pälkäne edellyttää, että perinteisen lääkäripalvelun lisäksi kehitetään sähköisiä palveluita ja muun perusterveydenhuollon henkilöstön tarjoamia korvaavia lääkäripalveluita.”

Kunnanjohtaja Teittisen 28.1.2020 sähköpostissa todetaan, että Kangasalan ja Pälkäneen neuvotteluissa on päädytty siihen, että kiireettömän hoidon vastaanottoajat ovat operatiivista toimintaa ja niistä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastaa palvelun järjestäjä eli Kangasala.

Mielestämme on ehdottomasti väärin, jos yli 1600 kuntalaisen allekirjoittama kuntalaisaloite, kunnanhallituksen päätös sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan tekemä ja kunnanvaltuuston hyväksymä evästys, kuitataan viittaamalla siihen, että operatiivisen toiminnan järjestäminen on Kangasalan kaupungin vastuulla. Tällöin unohdetaan kokonaan kuntalain 8 §:n velvoitteet ja kuntien välillä 14.11.2013 allekirjoitettu terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämistä koskeva sopimus. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille järjestetään yhdenmukaiset palvelut.

Kunnat vastaavat omien asukkaidensa palveluiden rahoituksesta ja Kangasalan kunta vastaa riittävien resurssien varaamisesta palveluiden järjestämiseen. Kuntien valtuustot hyväksyvät talousarvioissaan oman kuntansa osalta yhteistoiminta-alueen tuottamien palvelujen kustannukset ja vastaavat kustannuksista omien asukkaidensa osalta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Olemme vakuuttuneita siitä ja näin on terveyskeskuksen ylilääkärikin aikaisemmissa yhteyksissä antanut ymmärtää, että Kangasalan kaupungin vastuulla olevassa operatiivisessa toiminnassa voidaan huomioida Luopioisten terveysaseman toisen lääkärin palkkaaminen, mikäli Pälkäneen kunta näin haluaa. Kangasalan kunnan operatiivisessa toiminnassa pystytään varmasti huomioimaan yhteistoimintasopimukseen kirjatut periaatteet ja tavoitteet (mm. asiakaslähtöisyys, luottamus, avoimuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus, yhteisesti määriteltyjen lähipalvelujen turvaaminen, riittävän palvelutason turvaaminen asuinpaikasta riippumatta jne), kun toimintaan osoitetaan riittävät resurssit.

Kangasalan sosiaali- ja terveydenhuollon tilinpäätöksestä löytyy Pälkänettä koskevat tiedot. Menot ylittivät kokonaisuudessaan talousarvion noin 215 000 euroa, mutta terveyspalvelut olivat noin 312 000 euroa ennakkolaskutusta pienemmät. PSHP:n palvelulaskutuksesta selviää puolestaan, että PSHP on maksanut palautusta vuodelta 2019 noin 405 000 euroa. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon menot olivat yhteensä noin 1 miljoonan pienemmät kuin vuonna 2018. Tietojen perusteella voi todeta, että Pälkäneellä on kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi myös taloudelliset edellytykset palkata toinen sijaislääkäri (noin 70 000 euroa) koko loppuvuodeksi 2020.

Pälkäneen kunnan on huolehdittava, että sen edellyttämät tasavertaiset palvelut toteutuvat kunnan kaikissa osissa kuntalain ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kuntalaiset eivät tähän yksin pysty.

Marjatta Stenius-Kaukonen

Rauno Haapanen

Anja Nord

Leena Ilmola

Reijo Syrjäläinen