Lähes joka toinen kunta järjestää kouluruokailua kaikille halukkaille –  15 prosenttia kunnista hoitaa kouluruokailun rahallisella korvauksella

Opetusministeriön ja aluehallintoviraston saamien vastausten perusteella kouluruokailun järjestämisestä olisi tarvittu kunnissa selkeää valtakunnallista linjausta yhdenvertaisuuden takaamiseksi eri kunnissa opiskelevien oppilaiden kesken.

Noin 47 prosenttia kunnista ilmoitti tarjoavansa kouluruokailua kaikille halukkaille oppilaille koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirasto teettivät aiheesta kyselyn kunnille viime viikolla.

Kyselyn tulosten mukaan reilu neljäsosa – noin 27 prosenttia – kunnista tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Noin neljäsosa eli runsaat 25 prosenttia kunnista ilmoittaa kouluruokaa tarjottavan muilla perusteilla eli myös osalle etäopetuksessa olevista oppilaista esimerkiksi sosiaalisin ja taloudellisin perustein tai muulla harkinnalla, jolla pyritään kohdentamaan ateriatukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville oppilaille.

Kouluruoan tarjoaminen kaikille halukkaille on keskimääräistä yleisempää suurimmissa kunnissa, kun verrataan 20 suurimman kunnan vastauksia muihin kuntiin.

Useimmissa kunnissa ruokajärjestelyt etäopetuksessa oleville oli jo kyselyviikolla saatu käyntiin, mutta toimintamalleja kehitetään edelleen. Lisäksi 20 kuntaa on ilmoittanut aloittavansa kouluruokailun järjestämisen etäopetuksessa oleville oppilaille huhtikuun aikana.

Yleisin etäopetuksessa oleville oppilaille tarjottava kouluruoan muoto on kylmä ateria, jota tarjoaa lähes kolmasosa kunnista. Hieman yli viidennes kunnista tarjoaa etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokaa korvaavan ruokatarvikepaketin tai -kassin. Ruokatarvikepaketti ja lämmin ateria tarjotaan etäopetuksessa oleville isoissa kunnissa selvästi useammin kuin pienemmissä kunnissa.

Rahallisen korvauksen tarjoaa maksusitoumuksen tai kertakorvauksen muodossa noin 15 prosenttia kunnista.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailun järjestämisessä on kuntien välisiä eroja sekä ruoan saantiperusteen että kouluruoan tarjoamisen tavassa. Vastausten perusteella kouluruokailun järjestämisestä olisi tarvittu selkeää valtakunnallista linjausta yhdenvertaisuuden takaamiseksi eri kunnissa opiskelevien oppilaiden kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan tässä poikkeustilanteessa kouluruokailu täytyy järjestää ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille. Kouluruokailu pitäisi pyrkiä järjestämään niin, että riski tartuntojen leviämiselle on mahdollisimman pieni. Käytännössä esimerkiksi ruoka-annosten noutoa voidaan porrastaa ja ruoan jakelu järjestää siten, että noutajan ei tarvitse tulla oppilaitoksen sisätiloihin.