Pitkäaikaisia pohjavesihuolia Pälkäneellä

Pirkanmaan Ely-keskus ilmaisi huolensa pälkäneläisestä pohjavedestä jättämällä purkuhakemuksen korkeimman hallinto-oikeuden joitakin vuosia vanhasta päätöksestä. Ely-keskus katsoo, että Aapiskukolle vahvistettu ympäristölupa voi olennaisesti vaarantaa Isokankaan–Syrjänharjun pohjavesialueen. Purkuhakemus on mielenkiintoinen liike ottaen huomioon myös sen, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli samalla niin sanottu vuosikirjapäätös, jolla katsotaan olevan merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai jolla on yleistä merkitystä.

KHO on purkanut omia päätöksiään kitsaasti, ja vuosikirjapäätöksen kohdalla linjan voisi arvella olevan vielä tiukempi. Perusteellisesti asiaa aikoinaan käsitellyt korkein hallinto-oikeus tuli taannoisessa päätöksessään lopputulokseen, että. Ratkaisussa huomioitiin ympäristönsuojelun lisäksi myös muun muassa yhdenvertaisuustarkastelua eli sitä, millaisiin linjauksiin on päädytty muualla vastaavanlaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi Orivedellä, Orimattilassa ja Salpausselällä ympäristölupa jakeluasemalle on myönnetty ilman valituksia.

Asiantuntija-apuun lausuntonsa kanssa turvautunut kunta katsoi yksiselitteisesti, että Ely-keskus ei ole esittänyt purkuhakemuksensa vaatimusten tueksi tosiseikastoa, joka osoittaisi korkeimman hallinto-oikeuden erehtyneen päätöksessään tai että asiassa olisi ilmennyt uutta asiaan olennaisesti vaikuttavaa selvitystä.

Pälkäneen pohjaveteen liittyvissä asioissa on usein vilahtanut ”yleisen edun” määritelmä, ja niin nytkin. Ely-keskus ei tarkemmin avaa sitä, mitä yleisenä etuna asiassa näkee, mutta mainitsee pohjavesialueella olevan merkitystä sekä juomavedenhankinnassa että ekologisesti. Pälkäneen kunta tosin on aiemmin ilmoittanut, ettei sillä kohdistu vedenhankintaintressejä kyseiselle alueelle.

Rakennus- ja ympäristöjaosto sai Pälkäneellä samanaikaisesti käsiteltäväkseen myös toisen Ely-keskuksen pohjaveteen liittyvän valituksen, kun eteen tuli Kankaanmaan raskaan liikenteen kylmäaseman tapaus. Jaoston päätöstä oli jo kertaalleen käsitelty hallinto-oikeudessa, joka ei kuitenkaan siihen isommin puuttunut. Sinänsä tilanne on jo käsittelyn pitkittyessä vanhentunut, kun Neste on purkanut kylmäaseman keväällä ja siirtänyt sen toiminnan turvallisemmille vesille uudistuneen Aapiskukon yhteyteen.

Kylmäaseman kohdalla Ely-keskusta huoletti pohjaveden pilaantumisen ohella riski, joka jaoston taannoisesta päätöksestä voi sen mukaan aiheutua Keiniänrannan Natura 2000 -alueen pohjavesivaikutteisten suojeluarvojen merkittävälle heikentymiselle.

Juuri Keiniänrannasta ovat toisessa, tekopohjavesihanke Tavaseen liittyvässä yhteydessä kantaneet huolta myös esimerkiksi ympäristöjärjestöt ja Pälkäneen kunta.

Pälkäneellä toivotaan, että yhtäläisenä polttoainejakelun nostattaman ympäristöhuolen kanssa – niin Ely-keskuksessa kuin muuallakin – heräisi huoli tekopohjavesilaitoksen selvitettävistä ympäristövaikutuksista harjussa ja sen lähialueilla. Ely-keskuksen huoli onkin omiaan herättämään kysymyksen, kuinka tarkkoja selvityksiä ja pohjatutkimuksia tekopohjavesilaitoksen kaltaiselta miljoonainvestoinnilta vaaditaan liikuttaessa alueella, jonka maasto ja maaperä näyttävät vuosikymmenten ihmettelynkin jälkeen olevan vaikeita tutkia, hahmottaa ja tulkita.