Vesihuoltoasioista

Sydän-Hämeen Lehdessä 5.11. oli juttua pohjaveden pinnankorkeuden havaintoputkien asennuksesta. Reunamerkinnässä pohdittiin asiaan liittyen erilaisia salaliittoteorioita maakuntakaavaa myöten. Koska asiasta ei ollut kantautunut sen parempaa tietoa, lähdin selvittämään asiaa.

Havaitsin, että viitattu asia on aivan julkista tietoa. ELY-keskus tekee parhaillaan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystä vuodelle 2040. Tässä suunnitelmassa on kolme suunnitteluvaihtoehtoa, joista korkeimmalle priorisoitu perustuu pohjaveteen ja tekopohjaveteen. Vaihtoehdon yhdyskuntavaikutuksista sanotaan: ”Edellyttää merkittäviä aluevarauksia tekopohjaveden tuotantoon. Tavase Oy:n osalta varaukset on esitetty jo aiemmassa maakuntakaavassa.”

Aiemmassa maakuntakaavassa alue oli merkitty karttaan ”tk1”, joka kaavaselostuksen tekstiosassa mainittiin useassa kohtaa tekopohjaveden muodostamisalueena, vaikka selityksissä se oli ”teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta.” Eli se ei ole mikään salaliittoteoria, että Tavasen alue olisi tulevassa maakuntakaavassa. Se on jo nykyisessä maakuntakaavassa, sekä nyt lausuntakierroksella olevassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2040, jota käytetään maakuntakaavan 2040 pohjatietoina. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan on lisätty myös varaus toiselle tekopohjavesilaitokselle Pinsiönkankaalle Ylöjärvelle Nokian ja Hämeenkyrön rajalle.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan pyydetään lausuntoja 28.11. mennessä. Lausunnon voi antaa kuka tahansa. Lausunnon voi lähettää ely-keskuksen kirjaamoon tai jättää omaan kuntaan. Kaikki aiheeseen liittyvä materiaali löytyy oheisesta verkko-osoitteesta:http://www.ymparisto.fi/PirkanmaanvesihuoltoSOVA

Suunnitelmassa myös mainitaan Pälkäneen vesihuollon osalta, että Kinnalan vedenottamon pohjaveden taso on liian alhaalla, ja että Kinnalan pumppausta joudutaan vähentämään Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman 2016-2021 mukaisena toimenpiteenä. Suunnitelman mukaan Pälkäneen vedenhankinta ei tällä hetkellä ole kestävällä pohjalla. Pitääkö tämä oikeasti paikkansa, vai ajetaanko tällä Pälkänettä mukaan Tavaseen?`

 

Tero Ahlqvist