Vastine Riitta Parviaisen mielipidekirjoitukseen Sydän-Hämeen Lehdessä

Ympäristönsuojeluviranomaisen, joka toimii jätelain (646/2011) mukaisena valvontaviranomaisena, tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Pälkäneellä sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lietekuljetukset hoitaa asiakkaan tilauksesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Yhtiö on kuntien omistama ja perustettu toteuttamaan jätehuollon palvelut kuntien puolesta. Pälkäneen kunnan alueella on edelleen huomattava määrä kiinteistöjä, jotka eivät ole kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäiseen kuljetukseen liittyneet.

Kaikki kiinteistöt, joilla säännöllistä tyhjennystä vaativia säiliöitä on ja jotka eivät ole kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen liittyneet, eivät ole kirjettä saaneet. Jätehuoltoviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen tekevät jatkuvaa seurantaa, jotta tiedot liittymättömistä kiinteistöistä saadaan ajan tasalle. Pälkäneen kunnan ympäristöyksikössä tullaan ottamaan käyttöön Asioin.fi rakennustietojen sähköinen täydentämispalvelu. Palveluntuottajan kanssa käydään neuvotteluja palvelun hyödyntämisestä myös kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen kartoittamisessa kuntalaisten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Liittymättömiä kiinteistöjä on jätehuoltoviranomaisen toimesta kehotettu liittymään kunnan järjestämään lietekuljetukseen. Koska kehotuksia ei ole noudatettu, on jätehuoltoviranomainen laittanut asian vireille ympäristönsuojeluviranomaisessa. Valvontaviranomaisen velvollisuutena on käynnistää valvontatoimet asiassa. Ympäristönsuojeluviranomainen on kesällä 2022 kehottanut liittymättömiä kiinteistöjä liittymään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Jo tässä kehotuskirjeessä on ilmoitettu, että mikäli kiinteistöä ei liitetä, tulee ympäristönsuojeluviranomainen käynnistämään hallintopakkotoimet kiinteistön liittämiseksi. Joulukuussa 2022 ympäristönsuojeluviranomainen on lähettänyt selvityspyynnön liittymättömille kiinteistöille. Selvityspyynnössä on ilmoitettu, että ellei asiassa muuta ilmene, tulee ympäristönsuojeluviranomainen velvoittamaan kiinteistön omistajaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja velvoitteen tehosteena tullaan käyttämään juoksevaa uhkasakkoa. Jätelain 129 §:n 1 mom. mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Jätelain 144 § 2 mom. 3 kohdan mukaan kunnan viranomainen voi periä maksun tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi. Pälkäneen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan 29.5. mukaan jätelain 126 §:ssä tarkoitetun määräyksen antamisesta peritään 280 euron maksu.

 

Elina Heinonen                                                     
ympäristötarkastaja
Pälkäneen kunta

Arttu Jokinen
johtava rakennustarkastaja
rakennus- ja ympäristöjaoston esittelijä
Pälkäneen kunta

Kommentointi on suljettu.