Asiointi myös kasvokkain ja puhelimella on turvattava

Vanhusasiavaltuutettu on riippumaton ja itsenäinen toimija.  Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Ikärakenteen muuttuessa tämä on entistä tärkeämpää.

Lain mukaan valtuutetulla on oikeus saada muilta viranomaisilta maksutta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Tehtävässään vanhusasiavaltuutettu seuraa ja arvioi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista. Hän voi tehdä myös aloitteita, antaa lausuntoja sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vanhusasiavaltuutettu antoi maaliskuussa kertomuksensa eduskunnan täysistunnon ja valiokuntien käsittelyyn.

Kertomuksessa valtuutettu antaa lukuisia suosituksia. Osa niistä koskee yhdenvertaista ja tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttamiseen ja osallistumiseen yhteiskunnassa. Väestökyselyissä ja tilastoissa on kerättävä tietoa myös kaikkein iäkkäimmiltä, jotta myös tämä väestöryhmä tulisi kuulluksi. Yläikärajojen käyttö tiedonkeruussa on osin vääristänyt kokonaiskuvaa esimerkiksi digitalisoitumisen etenemisestä.

Tein samasta asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle lokakuussa 2023. Kantelu on edelleen käsittelyssä, ja vastaus siihen saataneen vuoden 2024 aikana.

Suomessa on arvioiden mukaan kokonaan vailla digitaitoja noin 330 000 iäkästä henkilöä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun yhteiskunnan palveluja digitalisoidaan. On myös tilanteita, joissa ikääntynyt ei voi enää käyttää aikaisemmin hankkimiaan taitoja haluamallaan tavalla. Myös jatkossa on turvattava asiointimahdollisuudet kasvokkain ja puhelimella.

Pauli Kiuru (kok)

Kansanedustaja