Tuulivoimaselvityksestä yli 60 palautetta

Joulukuussa nähtävillä ollut maakunnallinen Voimaa tuulesta -selvitys tuotti Pirkanmaan liittoon kaikkiaan 64 palautetta. Selvitys on nyt valmistunut. Maakuntahallitus sai sekä selvityksen että siitä saadun palautteen tiedoksi viime kokouksessaan. Saaduissa palautteissa esimerkiksi Laipanmaan tuulivoima-alueen poisjättämistä kiiteltiin, mutta alueesta tuli myös vastakkaista palautetta, jonka mukaan alue olisi haluttu säilyttää jatkosuunnittelussa.

Palaute otetaan huomioon jatkotarkastelussa. Tänä vuonna Pirkanmaan liitossa lähdetään selvittämään, onko tuulivoimalle löydettävissä soveltuvia ”tuulivoimaketjuja” teiden, ratojen ja voimalinjojen varsilta. Mahdollisille uusille alueille tullaan tekemään samanlaiset vaikutusten arvioinnit kuin jo esillä olleille alueille on tehty koskien arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä, Natura 2000 -alueita sekä liitettävyyttä sähköverkkoon. Selvitykset ovat perusteena Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssa esitettäville alueille.

Voimaa tuulesta käynnistyi elokuussa 2011. Selvitystä tehtäessä on järjestetty erilaisia yleisötilaisuuksia ja palautetta tuulivoima-alueista on kerätty useampaan otteeseen. Työn kuluessa lopullisessa ehdotuksessa Pirkanmaalta jäi jatkoon 25 tuulivoima-aluetta. Alueet luokiteltiin tuulivoimarakentamiseen soveltuviksi tai tietyin ehdoin soveltuviksi.