Jätehuoltojaoston on noudatettava päätöksissään lakia

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsen Aarne Raevaara (Sydän-Hämeen Lehti 27.4.2013) syytti Tampereen päättäjien kävelleen jätehuoltoviranomaisen yhteistoiminta-alueen kuntien mielipiteiden yli sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossa. Itsenäisenä jätehuoltoviranomaisena toimiva jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jätteenkuljetus on tulevaisuudessakin tarkoitus järjestää asiakaslähtöisesti paikallisiin kuljetusyrittäjiin tukeutuen.

Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö on tiukentunut, ja viranomaisen päätäntävaltaa asiassa on rajattu mm. kotitalouksien oikeusturvan turvaamiseksi. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta ei voi valita, mikäli jätelain 37.1 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty.

Päätöksenteon tueksi tehdyt useat selvitykset osoittivat, ettei nykyinen kuljetusjärjestelmä täytä jätelain vaatimuksia: kuljetusjärjestelmä ei ole mm. kotitalouksien kannalta yhdenvertainen eikä syrjimätön, siitä aiheutuu ympäristöhaittoja, se hankaloittaa jätehuollon alueellista kehittämistä ja vaatii valvovalta viranomaiselta huomattavasti enemmän resursseja. Nykyisellään sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto ei ole kehittynyt jätelainsäädännön vaatimukset täyttäväksi kuljetusjärjestelmäksi. Päätöksenteon tueksi muodostettu aineisto kertoi yksiselitteisesti, että kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on vakavia ongelmia.

Jätehuoltojaoston on noudatettava päätöksissään lakia, jonka vuoksi kaikkien kuntien mielipiteiden huomioon ottaminen kuljetusjärjestelmäpäätöksessä oli mahdotonta. Tehtyjen selvitysten valossa jaostolla ei ollut mahdollisuutta valita kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, koska päätös olisi ollut lainvastainen jätelain 37.1 §:n edellytysten jäädessä täyttämättä. Kuntien erilaiset näkemykset pyrittiin kuitenkin ottamaan huomioon päätöksenteossa lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa. Jaoston tekemän päätöksen mukaan yksittäisellä kunnalla on mahdollisuus hakea 1.1.2015 mennessä asian käsittelemistä uudelleen jätehuoltojaostossa, mutta kunnan on tällöin osoitettava, että nykymuotoinen kuljetusjärjestelmä täyttää jätelaissa asetetut vaatimukset.

Pekka Salmi (sd)
Apulaispormestari
Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston puheenjohtaja