Oikeus asettui Iharin kannaksen avaamisen taakse

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka tehtiin aluehallintoviraston päätöksestä sallia lupa Iharin kannaksen avaamiselle. Oikeus oli samoilla linjoilla aluehallintoviraston kanssa siitä, että avaamisen hyödyt ovat haittoja suuremmat. Näiksi hyödyiksi on arvioitu muun muassa Iharinjoen veden laadun sekä kalastuksen edellytysten ja veneilymahdollisuuksien kohentuminen. Haittoina vaa’assa on punnittu veden tilapäinen samentuminen ja vesialueen laadun mahdollinen heikkeneminen.

Lupaehtojen mukaan kannas pitää avata sellaisena aikana, jolloin työt haittaavat vähiten ympäristöä ja vesiluontoa.

Iharin kannas sijaitsee Pälkäneveden ja Längelmäveden Heposelän välissä, ja sen avaamisesta on väännetty kättä jo pitkään.

Leveydeltään parimetrisen kankaan puhkaisemista on vastustettu mahdollisten vedenpinnan korkeuden muutosten ja virtaussuunnan vaihtumisen herättämän huolen vuoksi. Rantojen madaltuminen ja rehevöityminen on nähty valituksissa erityisesti Heposelän puolelle koituvana ongelmana.

Oikeuden päätöksen mukaan luvan saajat ovat vastuussa hankkeen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. He ovat myös velvollisia seuraamaan veden korkeuden, virtausten ja laadun muutoksia.