Typenpoistoa pitää tehostaa

Luopioisten jätevedenpuhdistamon typenpoistoa on tehostettava. Nykyisin puhdistamolta lasketaan Kukkiaan vettä, joka sisältää ammoniumtyppeä 13–14 milligrammaa litrassa. Uusien lupaehtojen mukaan enimmäispitoisuus on kahdeksan milligrammaa.

Uusien lupaehtojen mukaan ammoniumtypen puhdistusteho pitää nostaa vähintään 90 prosenttiin.

Lupaehdot kiristyivät myös muilta osin. Fosforista ja happea kuluttavasta orgaanisesta aineksesta pitää jatkossa puhdistaa vähintään 95 prosenttia, kun vanhojen lupaehtojen mukaan riitti 92 prosenttia. Nämä arvot puhdistamo saavuttaa jo nykyisin, sillä sen puhdistusteho on ollut molempien osalta 97–98 prosenttia.

Kiintoaineen osalta lupaehdot eivät muutu. Puhdistamolta vaaditaan 90 prosentin tehoa, joskin se puhdistaa jo nykyisin 95–98 prosenttia kiintoaineesta.

Vuonna 1991 valmistunut Luopioisten jätevedenpuhdistamo on mitoitettu 280 kuutiolle vuorokaudessa. Nykyisin jätevesiä kertyy noin puolet tästä. Laitoksella käsitellään reilun 700 luopioislaisen jätevedet. Lisäksi puhdistamo ottaa vuosittain vastaan noin 2700 kuutiota saostus- ja umpikaivolietettä.

Hyvin hoidettu puhdistamo on täyttänyt vanhat lupaehdot kirkkaasti. Orgaanisen aineen ja fosforin osalta puhdistamon vesistökuormitus vastaa noin 10–20 hengen käsittelemättömiä yhdyskuntajätevesiä.

Aluehallintovirasto tarkisti Luopioisten jätevedenpuhdistamon lupaehtoja alkuvuodesta antamassaan ympäristöluvassa. Lupa ei saa vielä lainvoimaa, sillä ainakin yksi Kukkian kesäasukas on valittanut siitä. Hänen mielestään puhdistamon vaikutuksista Kukkian vesiin tulisi tehdä Natura-arviointi ja päästörajoituksia tiukentaa entisestään.

ELY-keskus katsoi lausunnossaan, että kirkasvetisen Kukkian nuhraantuminen voi johtua osin jätevedenpuhdistamosta, koska karun vesistön tilaan vaikuttaa jo pieni muutos kuormituksessa. ELY-keskus ei edellyttänyt Natura-arviointia, jos typen- ja fosforinpoistoa tehostetaan ja lietteiden vastaanotto lopetetaan.

Uusien lupaehtojen mukaan saostuskaivolietteen vastaanotto loppuu vuonna 2016. Umpikaivolietettä saadaan edelleen ottaa vastaan enintään 5000 kuutiota vuodessa.