Loman viettoon rauhallisesti ja turvallisesti

Monen suomalaisen loman alkaessa on hyvä palauttaa mieliin muutamia asioita, jotka muistamalla voimme säästyä ikäviltä yllätyksiltä ja juhlinnasta sekä koko tulevasta lomailukaudesta jää hyvä mieli.

Avotulen, jollaiseksi katsotaan muun muassa nuotio, risujen- ja puutarhajätteen poltto sekä juhannuskokko, käsittelyssä on keliolosuhteista riippumatta aina tietty riski. Palovaaran sekä poltosta ympäristöön aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on avotulen käsittelyä rajoitettu erilaisilla säädöksillä. Toisen omistamalle maalle avotulen teko ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta on aina kiellettyä.

Kuivissa olosuhteissa ja erityisesti metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on lisäksi kiellettyä metsään tai sen välittömään läheisyyteen. Metsän, rakennusten ja muiden syttyvien kohteiden läheisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon myös mahdolliset heitteet ja kipinät, jotka voivat kulkeutua tuulen mukana hyvinkin pitkiä matkoja.

Kuntakohtaisesti avotulen tekoa on rajoitettu jätehuoltomääräyksillä. Kokkoa rakennettaessa on myös muistettava, että kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen. Näin ollen ainoastaan kuivien risujen, oksien ja vastaavan puhtaan puutavaran polttaminen on sallittua.

Avotulen sytyttämisessä tulisi myös varautua alkusammutukseen, välttää päihtyneenä toimimista ja esimerkiksi bensiinin käyttöä sytytysaineena, valvoa palopaikkaa loppuun asti ja siivota jäljet. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa mahdollisista vahingoista.

 

Grillin kanssa tarkkana

Sijoita grilli tuulensuojaiseen paikkaan. Sytytysnesteen ohjeista voit lukea, miten vältetään leimahdusvaara sytytettäessä. Sulje grillin kansi grillauksen loputtua tai huolehdi muuten, että hehkuvat hiilet eivät sytytä ympäristöä palamaan.

Nestekaasugrilli tulisi sijoittaa jatkuvasti tuulettuvaan paikkaan ja suojaan auringolta. Nestekaasusäiliön lämpötila ei saa nousta yli 40 asteen. Jos havaitset kaasun hajua, sulje heti pulloventtiili ja sammuta kaikki avotuli, sillä nestekaasu syttyy pienimmästäkin kipinästä.

Niin sanotut kertakäyttögrillit luokitellaan avotuleksi ja niiden käyttämisessä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Alkusammutukseen on syytä varautua myös grillatessa.

 

Varaudu ennakolta onnettomuuksiin

Loma- ja mökkikauden alussa on hyvä huomioida joitakin asioita kesäasunnolla. Mökissä on oltava toimivat palovaroittimet, ja koko perheen tulisi tietää hätäpoistumistiet ja alkusammuttimien säilytyspaikat. Tarkista, että nuohous on suoritettu – kesäasunnoissa kerran kolmessa vuodessa – ja että savuhormit ja tulisijat ovat talven jäljiltä kunnossa.

Myös vieraassa paikassa kyläillessä on hyvä olla selvillä lomapaikan osoitteesta ja sijainnista. Hätäkeskuslaitoksella on karttakoordinaattipalvelu osoitteessa http://www.112.fi/hatanumero_112/tieda_sijaintisi, josta voi tarkistaa kohteen sijainnin. Vaikka tekniikka mahdollistaa nopeankin paikannuksen, on muistettava myös, että mökkiteiden kyltit ja osoitenumerot olisi hyvä olla selvästi näkyvissä.

Vaikka noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita, vaaratilanne saattaa silti syntyä. Tästä syystä on hyvä miettiä omatoimista varautumista ja esimerkiksi alkusammutus- ja ensiapukaluston hankkimista. On huomioitava, että palokunnan ja sairaankuljetuksen saapuminen saattaa varsinkin haja-asutusalueilla kestää pitkään.

Tulen käsittelyssä voi tulla palovammoja. Pienen palovamman ensiavussa ihoa jäähdytetään viileällä vedellä, kunnes kipu häviää. Tarvittaessa vamman voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä. Jos kyseessä on vakava palovamma, jossa iho on harmaa, tumma tai hiiltynyt eikä potilas tunne kipua, niin tulee soittaa hätänumeroon 112. Suojaa potilas jäähtymiseltä. Jos vamma on kasvoissa tai hengitysteissä, tue potilas puoli-istuvaan asentoon.

Elvytysohjeiden mukaan hengittämättömän potilaan elvytys aloitetaan painelemalla rintalastaa 30 kertaa, jonka jälkeen puhalletaan kaksi kertaa. Näin tehdään niin kauan, kunnes ammattiauttajat saapuvat paikalle.

 

Liiku varoen vesillä

Juhannus on tilastojen valossa perinteisesti synkkää aikaa. Hyvä uimataito mahdollistaa selviämisen yllättävissäkin tilanteissa, mutta silti uimaan ei kannata lähteä yksin eikä päihtyneenä. Pienten lasten vesileikkejä tulee valvoa myös rannoilla, joissa on järjestetty uimavalvonta.

Veneellä liikuttaessa kannattaa käyttää pelastusliivejä, sillä selvitysten mukaan kahdeksan kymmenestä hukkuneesta olisi pelastunut käyttämällä liivejä.

Veneily ja alkoholi eivät ole hyvä yhdistelmä, ja pullot olisikin hyvä korkata vasta maissa.

 

Mökkitiet pidettävä vapaana esteistä

Poliisille ja pelastusviranomaisille tulee tähän vuodenaikaan ilmoituksia ihmisiltä, jotka ovat huolestuneet avun perillepääsystä, kun kesäasunnolle johtavalla yksityistielle on asetettu jokin este esimerkiksi ylimääräisten kulkijoiden takia.

Tiekiistat ovat hankalia selvitettäviä, eikä poliisilla ja pelastusviranomaisilla ole mitään yleispätevää sääntöä, jota voitaisiin näissä kiistoissa noudattaa. Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut kulkuyhteydet eli pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti.

Peruslähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että poliisin ja pelastusviranomaisten on päästävä apua tarvitsevaan kohteeseen, kun jokin onnettomuus sattuu.

Viranomaiset vetoavatkin ihmisten terveeseen maalaisjärkeen, kun tiekiistoja selvitellään. Jos tielle asetetaan esteitä, voi apu viivästyä ja seuraukset saattavat olla kohtalokkaat. Jälkeenpäin kun asioita selvitellään ja tutkitaan, saattaa tielle asetetuista esteistä tulla rangaistava teko. Mutta vaikka rangaistuksilta vältyttäisiin, niin kuka haluaa ottaa omalletunnolleen toiselle ihmiselle tahallisesti aiheutetun vahingon – jopa hengenmenon?

Mökkiteillä saattaa olla myös luonnollisia esteitä, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Monesti kesäasuntojen rakentamisen jälkeen ei tiellä ole liikkunut raskasta kalustoa ja tien reunojen kasvillisuus on saattanut kasvaa voimakkaastikin, ja raskaat pelastusajoneuvot eivät välttämättä pääse perille. Vaikka mökkitielle ei viranomaisapua tarvittaisikaan, niin umpeen kasvavat tiet hankaloittavat myös muuta liikennettä.

Veijo Kaján
tiedotuspäällikkö
Pirkanmaan pelastuslaitos