Kyläkokous edellyttää asukkaiden kuulemista ennen lakkautuspäätöksiä

Kangasalan kunta aikoo lakkauttaa Lahdenkulman, Kautialan ja Raikun kyläkoulut, joista Lahdenkulman jo ensi vuonna. Kunnanhallitus esittää asiaa maanantaina 27.10.2014 osana ensi vuoden talousarviota. Päätösesitys aiotaan tehdä pelkän virkamiesvalmistelun pohjalta.

Sunnuntaina Lahdenkulman koululle kokoontunut kyläkokous edellyttää, että asukkaita kuullaan lain edellyttämällä tavalla ennen päätöksentekoa.

Hallintolaki 41 § toteaa näin: ”Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla.”

Hallintolain 41 § ja kuntalain 27 § mukainen kuntalaisten kuuleminen pitää toteuttaa asian valmisteluvaiheessa. Jos kuuleminen toteutetaan juuri ennen valtuustoa, siitä tulee pelkkä muodollisuus. Lain hengen mukainen kuuleminen olisi pitänyt toteuttaa tosiasiallisessa valmisteluvaiheessa eli ennen kunnanhallituksen maanantaista päätösesitystä.

Asia ei ole kuitenkaan edes ollut päätettävänä kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistalla, vaikka tämän kokoluokan asia kuuluisi nimenomaan asiantuntijalautakunnan käsiteltäväksi. Hyvän ja avoimen valmistelun mukaista luottamusmieskäsittelyä ei ole ollut.

Päätösehdotus perustuu nyt ainoastaan virkamiesten näkemykseen. Pohjana on keväällä hyväksytty palveluverkon kehittämissuunnitelma, joka tuli valtuustolle vain tiedoksi.

Kunnanhallituksen talousarvioesitys ilmaantui kunnan nettisivuille viime perjantaina. Siinä ei ole Lahdenkulman koulun osalta kuin yksi lause, ei yhtään tunnuslukua. Olemme kuulopuheiden varassa. Niiden mukaan säästövaikutus olisi noin 50 000 euroa.

Emme pysty käymään avointa kansalaiskeskustelua edes tämän kolmen päivän aikana, koska meillä ei ole tiedossa, mihin lukuihin esitys perustuu. Kuulimme, että monenlaisia laskelmia on kyllä tehty. On myös ollut määrä tehdä kuntalaisvaikutusten arvio, eli mitä päätös vaikuttaa yhteisöön. Sellaisestakaan meillä asianosaisilla ei ole mitään tietoa.

Tämäkö on kunnan käsitys uudesta, avoimesta ja keskustelevasta päätöksentekokulttuurista? Virkamiesvalmistelu ilman lautakuntaa ja kuntalaisia.

Uusi kunnanjohtaja Oskari Auvinen lupasi keväällä, että palveluverkkoasiat tulevat aikanaan normaaliin kunnalliseen valmisteluun, mikä tarkoittaa lautakuntaa ja kuntalaisten kuulemista. Nyt näin ei ole tapahtunut.

Me asukkaat olemme täysin tietoisia siitä, kuinka vakava kunnan taloustilanne on. Me ymmärrämme senkin, että isoa rahareikää eli kulttuuritaloa ei enää saada pois. Me olemme valmiita talkoisiin, olemme valmiita säästämään ja tinkimään tarvittaessa vaikka talvisodan hengessä.

Mutta emme ole valmiita siihen, että päätöksiä tehdään meitä kuulematta. Jo alkeellinenkin hyvä hallinto edellyttää sitä.

Viimeksi koulut aiottiin lakkauttaa kahden viikon varoitusajalla. Silloinkin oli sentään edes muodollinen kuntalaisten kuuleminen Huutijärven koululla. Nyt ei ole sitäkään.

Nykyinen virkamiesesitys ei perustu kehittämiseen, vaan säästämiseen. Kaavoittamalla kymmenen tonttia koulun ympäristöön saataisiin oppilaskohtainen kustannus kunnan halvimmaksi ja kuntaan lisää verotuloja. Säästäminen on helpompaa kuin kehittäminen, mutta ei kehittäminenkään niin vaikeaa ole. Me kuntalaiset olemme valmiita ideoimaan uusia verotuloja kuntaan.

Ehdotamme että kyläkoulujen ja niitä ympäröivän yhteisön tulevaisuus valmistellaan ensi keväänä alkavan kouluverkkoselvityksen yhteydessä, normaalissa päätöksentekojärjestyksessä. Siihen kuuluu lautakuntakäsittely ja lain mukainen kuntalaisten kuuleminen.

Pikkukoulujen lakkautus tai ylläpito on mitätön asia kunnan talouden kannalta. Kunnan talous kestää sen, että pikkukouluista päättäminen siirretään kouluverkkoselvityksen yhteydessä valmisteltavaksi hyvää ja avointa hallintotapaa noudattaen.

Lahdenkulman kyläkokouksen puolesta 26.10.2014

Kati Domonyi-Kuusinen,

pj. Lahdenkulman kyläyhdistys

Ismo Ruoho,

vpj. Lahdenkulman kyläyhdistys

Hannele Valkeeniemi,

pj. Vilpeilän Valpas