Inventointi: Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden rajaukset tarkistettiin

Syrjänharju koki arvonnousun

Kangasalan ja Pälkäneen arvokkaat harjualueet. Arvoluokat: vihreä = valtakunnallinen, sininen = maakunnallinen, purppura = paikallinen. 21 = Vehoniemenharju, 22 = Keisarinharju, 23 = Kuohunharju, 24 = Kirkkoharju-Lentolankangas, 25 = Pikonlinna-Santasaari, 26 = Teivaskukkula, 27 = Kirkkoharju-Kailasaari, 28 = Punamultalukko-Isokangas, 59 = Syrjänharju, 60 = Kollolanharju, 61 = Köykkäänharju-Eskolanharju, 62 = Karinkärki, 63 = Syrjänharju-Konkinharju, 64 = Suksia-Sarkanen, 65 = Tuliharju, 66 = Korhonkärki.

Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventointiin on tehty tarkistuksia. Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kävi läpi kaikki 139 Pirkanmaalle sijoittuvaa arvokkaan harjualueen rajausta. Pirkanmaalla on nyt kahdeksan valtakunnallisesti, 34 maakunnallisesti sekä 89 paikallisesti arvokasta harjualuetta.

Maakunnallisesta arvoluokasta valtakunnallisesti arvokkaiden harjualueiden luokkaan nousi Pälkäneen Syrjänharju. Maakunnalliseen arvoluokkaan nousivat puolestaan muiden muassa Kirkkoharju-Kailasaari Kangasalla ja Suksia-Sarkanen Pälkäneellä.

Paikallisesti arvokkaiden harjualueiden luokituksesta poistettiin kahden muun harjun ohella Kangasalan Vuortenharju. Näiden alueiden arvot ovat hävinneet muun muassa laajamittaisten maa-ainesottojen takia.

Arvokkaita harjualueita on kartoitettu, inventoitu ja rajattu 1970-luvulta lähtien. Rajausten tarkoituksena on ollut säilyttää alueiden geologiset, geomorfologiset, biologiset ja maisemalliset piirteet. Myös alueiden virkistys- ja moninaiskäyttöarvot ovat olleet perusteena.

Aikaisemmin tehtyihin inventointeihin tehtiin tarkistus, koska kohteille haluttiin uudet, yhtenäisiin kriteereihin perustuvat rajaukset. Uusissa rajauksissa otettiin huomioon harjumuodostumien geologiset arvot. Tavoitteena oli rajata selkeitä ja yhtenäisiä geologisia kokonaisuuksia. Rajatuilla alueilla katsotaan olevan kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja sekä erikoisia luonnonesiintymiä. Muutoksia tehtiin sekä rajauksiin että arvoluokituksiin.

 

Harjujen arvo on virkistyskäytössä

Pirkanmaan harjualueet muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, johon sisältyy kaikenlaisia muodostumia yksittäisistä harjuista laajoihin aluekokonaisuuksiin. Harjujen arvo on virkistyskäytössä ja niistä saadaan myös pohjavettä. Asutuskin on usein levinnyt paikoin harjualueiden kupeeseen ja paikoin harjuillekin.

Monille harjualueille sijoittuu eriasteisesti maa-ainesten ottamista. Yleisellä tasolla tarkasteltuna maa-ainesten ottamiseen soveltuvia harjualueita on Pirkanmaalla jäljellä melko vähän ja hiekan ja soran ottamismäärät ovat 2000-luvulla vähentyneet, sillä nykyään kalliokiviaineksella voidaan korvata jo lähes kaikki hiekka- ja sora-aines.

Selvityksessä korostetaan, että arvokkaille harjualueille ei tule enää myöntää uusia maa-aineslupia ja olemassa olevien ottamisalueiden jälkihoitaminen on erityisen tärkeää.

Arvokkaiden harjurajausten inventointi- ja tarkistustyö on osa pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanketta (POSKI). Pirkanmaan ELY-keskus sai työhön rahoituksen ympäristöministeriöltä.

Arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus on samalla yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden rajaukset merkitään valmisteilla olevaan Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 arvokkaina harjumuodostumina.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?