Edunvalvontavaltakirja

Lakipalsta

 

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Testamentti ja edunvalvontavaltakirja ovat asiakirjat, joiden tarpeellisuutta jokaisen meistä olisi hyvä harkita.

Testamentti on tarpeen, jos perintökaaressa säädetystä perintöoikeudesta halutaan poiketa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun halutaan suojata omaa aviopuolisoa.

Puolisot voivat pyrkiä säilyttämään jäljelle jäävän puolison varallisuusaseman samanlaisena kuin se on ollut molempien eläessä. Tällöin testamentilla voidaan määrätä, että puoliso perii toiselle puolisolle kuuluvan omaisuuden ja vasta molempien puolisoiden kuoltua omaisuus siirtyy lapsille.

Tällainen testamentti saattaa olla järkevä esimerkiksi lapsiperheessä, jossa lapset ovat vielä alaikäisiä ja päätöksenteko tiettyjen asioiden osalta kuten asunnon myynnin osalta olisi hankalampaa, jos myös lapset omistaisivat osan asunnosta toisen vanhemman mahdollisesti kuoltua.

Testamentin laatimisen tarkoituksena voi olla myös pyrkimys saavuttaa kevyempi perintöverotus. Tarkoitus saattaa myös liittyä haluun säilyttää omaisuus omassa suvussa.

Vanhemmat voivat määrätä, ettei lapsen aviopuolisolla ole avio-oikeutta siihen omaisuuteen, joka heiltä siirtyy. Mikäli lapsen avioliitto päättyisi avioeroon, lapsi saisi pitää itsellään vanhemmilta siirtyneen kesämökkikiinteistön itsellään.

 

Testamentista ja sen tarpeellisuudesta puhutaan paljon. Vähintään yhtä tärkeä asiakirja on myös edunvalvontavaltakirja.

Edunvalvontavaltakirjasta ja sen tarpeellisuudesta muistutetaan kuitenkin paljon vähemmän kuin testamentista. Varsinkin ikääntyvän perheenjäsenen on hyvä miettiä miten hän haluaa asioitansa hoidettavan silloin, jos ei itse pysty niitä hoitamaan.

Edunvalvontavaltakirjassa henkilö voi etukäteen valita henkilön, jonka haluaa valtuuttaa hoitamaan häntä koskevia asioita. Valtuutus voi koskea taloudellisten asioiden hoitoa tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa taikka näitä molempia.

Henkilöä koskevilla asioilla tarkoitetaan muun muassa päätöksen tekemistä terveyden- tai sairaanhoitoon koskevissa asioissa. Valtuutus tulee voimaan, jos valtuuttaja ei itse kykene sairauden, henkisen toimintakyvyn häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaava syyn vuoksi itse hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltakirjalla voidaan siis määrätä mieluinen henkilö hoitamaan omia asioita silloin kun itse siihen ei enää pysty.

 

Edunvalvontavaltuutus eroaa maistraatin määräämästä edunvalvonnasta siten, että edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi itse valtakirjassa määrätä ne asiat, mitä valtuutus koskee.

Edunvalvontavaltakirjalla voidaan valtuutetulle määrätä sellaisia valtuuksia, joita maistraatin määräämällä edunvalvojalla ei ole mahdollisuus tehdä. Isovanhempi saattaa esimerkiksi haluta, että hänen varoistaan tulee muistaa lapsenlapsia pienellä rahalahjalla tavanomaisissa perhejuhlissa kuten ristiäisissä, rippi- ylioppilas- taikka hääjuhlissa. Valtakirjalla voidaan määrätä, että tällainen lahjoitus tulee tehdä hänen varoistaan vaikka lahjoittaja ei esimerkiksi sairauden vuoksi itse olisi kykeneväinen osallistumaan juhlaan.

Edunvalvontavaltakirjassa voidaan myös valita asioiden hoitajaksi itselle mieleinen henkilö. Maistraatin määräämässä edunvalvoja menettelyssä henkilö ei voi vaikuttaa siihen, kuka edunvalvojaksi määrätään.

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Onkin tärkeää, että valtakirja tehdään hyvissä ajoin. Sen jälkeen, kun toimintakyky on heikentynyt, edunvaltuutusta ei voida tehdä.

 

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen asiakirja. Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä kirjallisesti. Valtakirjassa valtuuttaja nimeää valtuutetun sekä ne tehtävät, joita valtuutettu saa hoitaa. Kahden esteettömän todistajan tulee olla läsnä, kun valtuuttaja allekirjoittaa valtakirjaa ja todistajien tulee allekirjoituksellaan todistaa allekirjoitus.

Valtakirjaa tarvitaan siinä vaiheessa, kun valtuuttaja ei enää itse kykene hoitamaan omia asioitaan. Tällöin valtuutetun tulee esittää alkuperäinen valtakirja maistraatille sekä lääkärintodistus, jonka mukaan valtuutettu ei ole enää kykeneväinen hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan sen jälkeen, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Vaikka edunvalvontavaltakirjan merkityksestä puhutaan vähän, on se yksi tärkeimmistä asiakirjoista,  jotka meidän jokaisen tulisi muistaa. Jokainen meistä toivoo, että omia asioita voisi hoitaa itselle läheinen henkilö täysin ulkopuolisen henkilön sijaan.