Jätelailla ei haluttu tukea monopoleja

Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän valintaan liittyen Pekka Salmi (SHL 12.10.) on oikeassa, että jätelakiin lisättiin eduskuntakäsittelyn yhteydessä kiinteistön haltijan oikeussuojan kannalta olennainen vaatimus palvelun kattavuudesta.

Toisin kuin Salmi olettaa, hyväksytyllä lailla ei kuitenkaan haluttu ajaa julkisia monopoleja hyvin toimivalle yksityiselle sektorille. Päinvastoin. Lain valiokuntakäsittelyn yhteydessä poistettiin hallituksen esityksessä havaittu mahdollisuus asettaa julkiset ja yksityiset toimijat eriarvoiseen asemaan.

Laissa sekä nykyinen kiinteistöhaltijan sopimusperusteinen jätteenkuljetus että uusi kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämä kuljetuksen järjestämistapa ovat samanarvoisia, ja niiden edellytykset sekä laatuvaatimukset ovat yhtäläisiä.

Jätehuoltoviranomaisella eli jätehuoltojaostolla on keskeinen asema lain toteutuksessa. Nyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on ehkä liian vahva asema päätöksenteossa.

Kuten 30.9. kokouksen pöytäkirjasta on luettavissa, tarkoituksenhakuisella tulkinnalla kyseenalaistettiin kuntien vastauksia esitettyihin kysymyksiin.

Kunnat ovat arvioineet toimivan järjestelmän kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 § edellytykset täyttyvät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin nykyisessä sopimusperusteisessa kiinteistöhaltijan järjestämässä kuljetuksessa.

Pidän uskottavana, että kunnissa tunnetaan parhaiten paikalliset olosuhteet. Siksi esitin jaostossa hakemuksien suoran hylkäämisen sijaan jokaisen kunnan hakemuksen palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun. Siten olisimme voineet arvioida kuntakohtaisesti kummankin järjestämistavan hyödyt ja haitat sekä sen, kumpi niistä täyttää paremmin lain laatuvaatimukset. Esityslista olisi palautuksen yhteydessä voitu muuttaa hyväksytyn lain mukaiseksi.

On mahdollista, että nyt valittu kunnan järjestämä jätteenkuljetus ei täytä laissa mainittuja edellytyksiä. Jätehuoltoyhtiön keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät.

Kiinteistöhaltijan järjestelmässä päivystys toimii virka-ajan ulkopuolellakin. Yksityisen yrittäjän nopeus ja joustomahdollisuus sekä asiakkaan mahdollisuus kuljetusyrittäjän vaihtamineen, mikäli hinta tai palvelu ei tyydytä, ylläpitää tervettä kilpailua ja palvelun kattavuutta.

Uuden jätelain vaatimat muutokset, kuten tarvittavien tietojen rekisteröinti, on mahdollista toteuttaa täydentämällä nykyistä järjestelmää.

 

Aarne Raevaara

Tampereen seudun alueellisen jätehuoltojaoston jäsen