Pälkäne arvokkaimpia luonnonlähdealueita

Pirkanmaalla on jäljellä melko vähän luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä, ja ne tunnetaan jo pääsääntöisesti hyvin. Arvokkaimmat Pirkanmaan lähteistä sijoittuvat Pälkäneeltä Hämeenkyröön kulkevan saumamuodostelman tuntumaan sekä Ruoveden alueelle.

Ely-keskukset ovat parhaillaan muuttamassa pohjavesialueiden luokitusta siten, että suojellut pintavedet kuten luonnonlähteet otetaan siinä huomioon.

Jatkossa 1-luokkaan kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, 2-luokkaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet ja E-luokkaan pohjavesialueet, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 1- ja 2-luokkiin voidaan myös tehdä lisämerkintä E.

Uutta luokitusta varten pohjavesialueilla sijaitsevat suojeltavat kohteet kartoitetaan ja tarkistetaan maastokäyntien avulla ja selvitetään niiden yhteys pohjavesimuodostumaan. Pohjavesialueiden rajaus ja luokittelu on Pirkanmaalla parhaillaan käynnissä.

Alustavan arvion perusteella Pirkanmaan nykyisten pohjavesialueiden rajauksiin ei olisi tulossa paljon muutoksia. Osaan pohjavesialueista tulee lisämerkintä E.

Muutoksista järjestetään kuuleminen rajausten ja luokitusten valmistuttua.