Hirvonsalmen pengertie: Ikuisuushankkeen lupahakemusta päivitettiin

Pengertie törmäsi viitasammakkoon

Karhunsalon saaren ja Orisalon yhdistävälle pengertielle ja sillalle on lainvoimainen lupa. Nyt lupaa haetaan Hirvonsalmen pengertielle ja sillalle, joka yhdistäisi Karhunsalon Hirvoon.

Kymmenen vuotta vireillä olleen Hirvonsalmen pengertien lupahakemusta on päivitetty. Aluehallintovirastolle toimitetuissa uusissa hakemusasiakirjoissa pengertietä ja siltaa on siirretty kauemmas viitasammakon elinalueesta.

Suojeltua viitasammakkoa on tavattu Hirvonsalmen pohjoisrannalla. Uudessa linjauksessa pengertien mantereenpuoleista lähtökohtaa on siirretty nykyisen Myttäälä-Seitsyt-Hirvo -yksityistien kohdalle. Aiemmassa suunnitelmassa pengertien lähtökohta olisi viety noin 25 metriä Mallasveden suuntaan.

Myös pengertien linjausta salmessa on muutettu noin 35 metriä lähemmäs salmen kapeinta kohtaa. Aiemmassa suunnitelmassa pengertie koukkasi isomman lenkin Mallasveden suuntaan.

Karhunsalon puoleinen rantautumiskohta on säilynyt päivitetyssä suunnitelmassa ennallaan.

Viitasammakon nosti esiin Pälkäneen ympäristölautakunta, joka suhtautui keväisessä lausunnossaan kriittisesti pengertiehankkeeseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossa lautakunta piti hanketta vesi- ja luonnonsuojelulakien vastaisena ja edellytti tielinjan muuttamista tai sillan rakentamista pengertien sijaan.

Lautakunta katsoi, että pengertie tuhoaisi viitasammakon elinpiiriä. Vuoden 2013 selvityksessä suojeltua lajia havaittiin alle 20 metrin päässä suunnitellusta tielinjasta. Lautakunta piti vuonna 1999 tehtyä luontoselvitystä vanhentuneena ja edellytti tuoretta selvitystä linnustosta, kalastosta, viitasammakosta ja korennoista. Lautakunnan mielestä yleinen etu ei vaadi pengertietä, jonka rakentaminen vaikuttaisi Karhunkärjessä olevan kiinteistön viihtyisyyteen ja maisemaan. Lisäksi lautakunta epäilee, että pengertie vähentäisi veden virtausta ja nopeuttaisi kapean salmen liettymistä ja umpeenkasvamista.

 

Orisalon pengertielle on jo luvat

Karhunsalon saaren Hirvonniemeen yhdistävälle pengertielle lupaa hakee parikymmentä kiinteistönomistajaa. Tiehankkeen vaikutuspiiriin kuuluu viitisenkymmentä kesäasuntoa. Karhunsalossa on 31 mökkiä, Orisalossa toistakymmentä ja Karhunsalossa kiinni olevassa Aunesaaressa muutama. Nykyisin saariin kuljetaan veneellä Hirvon tai Valkeakosken kautta. Pengertie ja silta helpottaisivat mökkien ympärivuotista käyttöä ja edistäisivät 50–60-luvulta olevien mökkien nykyaikaistamista ja uusimista.

Orisalon ja Karhunsalon maanomistajat ja mökkiläiset saivat marraskuussa 2015 luvan yhdistää Mallasveden saaret pengertiellä. Karhunsalon ja Orisalon yhdistävä pengertie on noin 40 metriä pitkä, ja sen alle tulee kolmemetrinen rumpu. Orisalon pengertien rakentamiseen on vuoteen 2024 voimassa oleva lupa, sillä kolmen vuoden takaisesta lupapäätöksestä ei valitettu.

Mantereelta Karhunsaloon kulkevan pengertien lupa kaatui kaksi vuotta sitten hallinto-oikeudessa, koska se olisi aiheuttanut haittaa pengertien katveeseen jääneelle mökille. Pengertie linjattiin uudelleen niin, että se kiersi mökin kauempaa. Nyt päivitetyssä suunnitelmassa sitä on siirretty taas lähemmäs kärkeä ja mökkiä.

Veden vaihtuvuus matalassa salmessa pyritään varmistamaan 5,2-metrisellä liimapuusillalla ja kolmemetrisellä siltarummulla. Sillan alta mahtuu kulkemaan puolitoista metriä korkealla veneellä.

Ikuisuushankkeen aikana sekä pengertien että Hirvonsalmen rantaan kulkevan tien linjausta on muutettu useaan otteeseen. Päivitetyt hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20. lokakuuta saakka.

Aiemmassa lupahakemuksessa tietä siirrettiin kauemmas kapeimmasta salmesta, jottei siitä aiheutuisi haittaa kärjen mökille. Päivitetyssä hakemuksessa linjausta suoristetaan viitasammakkohavaintojen vuoksi.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>