Kun huolia on liikaa ja jaksaminen vähissä, mistä apu?

Perheesi parhaaksi -palaveriin voivat osallistua esimerkiksi seuraavat tahot.

Perheesi parhaaksi -toimintamalli on Kangasalan kaupungissa toteutettava matalan kynnyksen auttamisen malli. Toimintamallia on alettu Kangasalla kehittää hyvinvointineuvola yhteistyönä vuonna 2015. Kehittämistyö on käynnistynyt osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä kaupungissamme. Hyvinvointineuvolassa toteutuu terveystoimen, sosiaalitoimen ja perhetyön moniammatillinen yhteistyö. Toimintaamme käynnistääksemme olemme ottaneet selvää Pälkäneen kunnan varhaisen tuen mallista, Tampereen Keinu-mallista ja Helsingin kaupungin varhaisen tuen mallista. Lisäksi on tutustuttu muutamiin muihinkin varhaisen tuen malleihin muualla Suomessa. Pälkäneellä tästä yhteisen työskentelyn muodosta käytetään nimeä Vartu= varhainen tuki. Pälkäneellä ja Kangasalla toimintatavoissa on pientä eroa, mutta tärkein yhdistävä tekijä on perheiden auttaminen perheen omilla ehdoilla.

Aluksi kokeiluneuvoloina toimivat Suoraman ja Ruutanan neuvolat. Nykyään toimintamalli on käytössä kaikissa Kangasalan neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, suun terveydenhuollossa ja perhetyössä. Kohderyhmänä ovat kaikki alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Yhteistyökumppaneistamme Kangasalan seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on osallistunut toimintamallin koulutuksiin. Jatkossa on tarkoitus viedä hyviä käytänteitä ja toiminnan ideaa myös koulujen yksilölliseen oppilashuoltoryhmään. Alakouluista Suoraman koulussa on Perheesi parhaaksi -palavereita pilotoitu alkuvuonna.

Mistä on kyse?

Kuka tahansa lapsiperheiden kanssa yhteistyössä oleva taho voi tarjota perheelle apua, jos ammattilainen kuulee perhettä kuormittavasta tilanteesta. Pulma tilanteen ei tarvitse olla ”suuren suuri”. Riittää, että vanhemmalla tai ammattilaisella on huoli vanhemman jaksamisesta, lapsella on itkuisuutta tai uhmaa tavallista enemmän, perheen läheiset asuvat kaukana tai jostakin muusta perhettä kuormittavasta syystä. Kun vanhemmilla on huolta tai haastetta lasten kanssa tai omien voimavarojen vähyyttä, Perheesi parhaaksi -palaverissa haetaan ratkaisuja arjen sujuvuuden parantamiseksi. Perhe voi myös itse pyytää perheesi parhaaksi palaverin järjestämistä keneltä tahansa kohtaamaltaan ammattilaiselta.

Perhe saa toivoa palaveriin läheisiään tai muita yhteistyökumppaneita, kuten neuvola, varhaiskasvatus, seurakunta, hammashuolto, perhetyö tai muu vastaava taho. Palaveriin kokoonnutaan siihen paikkaan, joka perheestä tuntuu luontevimmalta. Usein kokoonnumme neuvolassa tai varhaiskasvatuksen yksikössä, suun terveydenhuollossa tai perheen kotona.

Mitä Perheesi parhaaksi tarjoaa?

Palavereita järjestetään yksi tai useampia perheen tarpeesta riippuen. Ensimmäisessä palaverissa kartoitetaan perheen avun tarpeet. Perhe ja ammattilaiset yhdessä pohtivat ryhmänä sitä, millä tavalla perheen ongelmia tai arjen haasteita voitaisiin helpottaa. Useamman tahon yhteistyöllä perheen  avunsaanti ei viivästy, vaan apuja tai ratkaisuita haetaan ilman lähetteitä tai turhan pitkiä odotusaikoja Yhtenä tärkeimpänä asiana on perheen oma näkemys siitä, millaiset voimavarat he kokevat itsellään olevan.

Yhteistyössä meidän ammattilaisten kanssa pyritään perheen voimavaroja lisäämään. Palaveriin kutsutaan uusia tahoja vain perheen niin toivoessa, mutta ammattilaiset voivat toki uutta yhteistyötahoa ehdottaa. Palaverissa laaditaan perheen kanssa toiminta- ja seurantasuunnitelma ja tarvittaessa kartoitetaan hoitotahoja. Perheelle voidaan järjestää esim. apua kotiin perhetyön kotipalvelusta tai neuvolan perhetyöstä.

Tavoitteena on perheen oikea-aikainen apu ja pulmatilanteiden hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Usein varhainen tuki estää tilanteiden etenemistä entistä mutkallisemmaksi. Perheesi parhaaksi – toiminta tähtää solmujen avaamiseen ja vanhempien voimavarojen kasvattamiseen. Puhuminen vaikeistakin asioista kannattaa, sillä lapsen ja perheiden hyvinvointi on avain parempaan tulevaisuuteen. Rohkene tarttua tilaisuuteen!

Suun terveydenhuollosta kutsutussa palaverissa esimerkkinä voi olla muun muassa suun sairauden puhkeaminen terveellä lapsella tai aivan pienellä neuvolaikäisellä. Palaveriin valikoituu usein vanhempien kanssa yhteistyöhön terveydenhoitaja, suunhoidon ammattilainen sekä ravitsemusterapeutti ja perhetyöntekijä. Lapsen suun sairaus hoidetaan suunnitellusti ja samalla kartoitetaan vanhempien toivoman avun tarve yhteisessä kokoontumisessa.

Perheesi Parhaaksi -toiminta on tuottanut hyviä tuloksia. Perheitä saaduissa palautteissa he ovat kokeneet saaneensa apua niihin huoliin ja arjen haasteisiin, joihin apua hakivatkin.

 

Läsnä ja lähellä tärkeällä hetkellä

Terveydenhuollon ammattilaisten Aikaa lapselle -ryhmä nostaa kuukausittain ilmoille ajatuksia, ideoita ja ilmiöitä lasten maailmaan liittyen.

Aikaa lapselle -kuukausiviesteihin kirjoittavat lastenneuvolasta Pia Koivuniemi, äitiysneuvolasta Susanna Kaisko, kouluterveydenhuollosta Johanna Lantela ja Maarit Koskela sekä hammashoitaja Elina Saarinen. Kokoamme eri lähteistä vastauksia kiperiin tilanteisiin lastemme parhaaksi.