Oletko kuntalaisena valveutunut – ja päättäjänä oikeusvaltion puolella?

Selvitysraportissamme ”Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla” (7.1.2019) tuomme esiin kuntia koskevan vakavan oikeudellisen vääryyden. Mikä antoi perusteet alueelliselle jätehuoltolautakunnalle siirtyä vastoin lähes kaikkien kuntien tahtoa sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksessa keskitettyyn kunnalliseen järjestelmään? Miksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus hylkäsivät kuntien ja kuljetusyritysten valitukset? Ratkaisevimpana tekijänä vaikutti Pöyry Finland Oy:n Tampereen kaupungille vuonna 2013 tekemä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän sen aikaista tilannetta käsittelevä selvitystyö, millä jätehuoltoviranomainen onnistui oikeuttamaan siirtymisen tähän keskitettyyn jätteenkuljetusjärjestelmään.

Kattavassa selvityksessämme osoitamme, että Pöyryn Pirkanmaalle tekemän selvitystyön tulokset perustuivat paitsi puutteelliseen tietojen analyysiin myös menetelmälliseen virheellisyyteen. Pöyryn selvityksen lähdeluettelosta löytyvien alkuperäisten tilastotietojen kuntakohtainen uudelleen analyysi, minkä suoritimme, johti siihen hätkähdyttävään tulokseen, että monet kunnat ovat kokeneet suuren vääryyden, koska jätehuoltolautakunta oli käyttänyt näitä virheellisiä tietoja päätöstensä perustana. Pöyryn selvitykseen perustuvat kuntia koskevat päätökset ovat siis tosiasioiden valossa perusteettomia ja vääriä. Näin ovat siksi myös väistämättä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, joiden päätösten perustaksi toimitettiin samat virheelliset tiedot.

Ratkaisevaa oli se, että puhdistamoille palautuvia lietemääriä koskevia tilastotietoja ei tuotu Pöyryn selvityksessä kuntakohtaisesti esiin, eikä lietemäärien muodostumiseen vaikuttavia asioita otettu oikein huomioon. Lisäksi jätehuoltoviranomainen on ollut haluton missään vaiheessa selvittämään Pöyryn raportin esittämien johtopäätösten perusteiden paikkaansa pitävyyttä ja on sen sijaan tehnyt näistä virheellisistä johtopäätöksistä kaikkia kuntia velvoittavia päätöksiä.

On käsittämätöntä myös se, ettei kukaan Pirkanmaalla ole vuoden 2013 jälkeen halunnut tutkia näiden päätösten perustassa olevien tietojen paikkaansa pitävyyttä, mihin olisi ollut erityistä aihetta Pöyryn selvitykseen perustuvien johtopäätösten ilmeisen todellisuuden vastaisuuden vuoksi.

Selvityksemme asettaa nyt paitsi kuntien päättäjien oikeustajun moraaliseen testiin myös koko suomalaisen oikeusjärjestelmän, sillä mikäli oikeusvaltiossa ei kumota virheellisen tiedon varassa tehtyjä päätöksiä, on koko oikeusjärjestelmämme ja -turvamme uhattuna. Myös kunnallispoliitikkojen ja asiassa vaikuttaneiden virkamiesten moraalinen uskottavuus ja luotettavuus romahtavat, mikäli he haluavat vaieta asiasta, ja sallia tämän vääryyden jäädä voimaan. Sillä tämä ei ole poliittinen, vaan oikeudellinen asia.

Paula ja Matti Ylén