Neuvola tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa

Äitiys-ja lastenneuvolan päätehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempien voimavaroja, vanhemmuutta, parisuhdetta ja elintapoja. Lisäksi on tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa mahdolliset ongelmat tai riskiä aiheuttavat tekijät, ja tarjota tai järjestää tällöin kohdennettua tukea, hoitoa ja apua lapsille ja heidän perheilleen.

Kangasalla ensimmäinen neuvolakäynti on tavallisesti lapsen ollessa viiden vuorokauden – kahden viikon ikäinen. Käynti tehdään joko perheen kotona tai neuvolassa. Neuvolakäynneissä huomioidaan aina lapsen tai perheen yksilöllinen tarve.

Lakisääteisten neuvolatarkastusten lisäksi Kangasalla tehdään tarkastuksia monesti 10 kuukauden iässä erityisesti silloin, kun lapsi on perheen ensimmäinen, ja 1 vuoden ja 5 kuukauden iässä osana laajaa tarkastusta puolentoista vuoden iässä.

Neuvolakäytännöt vaihtelevat Kangasalla hieman alueesta riippuen. Joidenkin alueiden äitiysneuvolat ovat ruuhkaisempia, jolloin lapset siirtyvät lastenneuvolaan jo kuukauden iässä. Pääsääntöisesti lapset siirtyvät Kangasalla 1–3 kuukauden iässä lastenneuvolan puolelle.

Tarkastuksissa käydään läpi muun muassa perheen vointi ja kuulumiset sekä lapsen kasvu ja kehitys.

Tarkastuksissa käydään läpi muun muassa perheen vointi ja kuulumiset sekä lapsen kasvu ja kehitys. Osa asioista selvitetään vanhempia haastattelemalla, ja vanhemmilla lapsilla käytetään apuna Lene-menetelmää.

– Jos jokin asia huolettaa, on tärkeää keskustella perheen kanssa asiasta ja kuunnella vanhempien ajatuksia ja huolia. Perheen ja terveydenhoitajan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde onkin ensiarvoisen tärkeää, Kati Riikola Ruutanan äitiysneuvolasta ja Nina Kekkonen Ruutanan lastenneuvolasta pohtivat.

Tarpeen mukaan lapsi tai perhe voidaan myös ohjata muille ammattilaisille, esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin tai puheterapeutin vastaanotolle. Lääkäri ohjaa tarvittaessa erikoissairaanhoitoon. Kodin olosuhteisiin, vanhempien jaksamiseen tai lapsen käyttäytymiseen liittyen voidaan järjestää niin sanottu Perheesi Parhaaksi -palaveri. Toimintamalli tarjoaa lapsiperheille apua erilaisiin arjen haasteisiin.

Neuvola tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa, esimerkiksi perhetyön yksikkö Takataskun, lapsiperheiden kotipalvelun, perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Sosiaalityöhön neuvola voi tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioinnista tai tapauskohtaisesti lastensuojeluilmoituksen.