Terveydenhuollon kantelumäärä kasvussa Länsi- ja Sisä-Suomen avissa – viime vuonna kanteluista valtaosa Pirkanmaalle

Terveydenhuollon kanteluita tuli vireille vuonna 2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ennätyksellisen paljon, 343 kappaletta. Saapuneiden kanteluiden määrä lisääntyi edellisvuodesta noin 20 prosentilla.

– Viime vuonna vireille tulleista terveydenhuollon kanteluista yli puolet koski Pirkanmaan alueen asioita, sanoo ylitarkastaja Elise Kuismanen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi viime vuoden aikana yli 300 terveydenhuollon kanteluasiaa. Kantelumäärän lisääntyminen on aiheuttanut hieman käsittelyaikojen pidentymistä tapauksissa, jotka vaativat laajempaa selvittelyä.

– Ratkaistut kantelut koskivat valtaosin lääkäreiden toimintaa. Kantelut kohdistuivat edellisvuosien tapaan pääosin julkisen terveydenhuollon toimintaan. Terveydenhuollon kantelut koskivat laajasti terveydenhuollon eri osa-alueita. Etenkin palvelun laatu sekä sisältö olivat kanteluissa perusteluina. Usein ne liittyivät lääkkeiden määräämiseen, potilaan kohteluun, diagnoosin tai hoidon viivästymiseen, palvelujen saatavuuteen, organisaation tai palvelujärjestelmän toimintaan ja käytäntöihin sekä menettelytapavirheisiin.

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Aluehallintovirastossa viime vuoden aikana ratkaistuista kanteluista vajaa kolmasosa siirrettiin käsiteltäväksi muistutusmenettelyllä toimintayksikköön, joka oli kantelun kohteena. Aluehallintovirasto seuraa muistutukseen vastaamista ja voi tarvittaessa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin muistutusvastauksen perusteella.