Hallinto-oikeus kumosi Pitkäjärven asemakaavan muutoksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Kangasalan kaupunginvaltuuston päätöksen, jolla oli hyväksytty Pitkäjärven asemakaavan laajennus ja asemakaavan muutos numero 850. Kaava hyväksyttiin valtuustossa 12.12.2022.

Hallinto-oikeus perusteli ratkaisua sillä, että kaavassa osoitettu rakentaminen ei ole asemakaavan luonnonarvojen vaalimista koskevan sisältövaatimuksen mukaista. Myöskään yleiskaavaan liito-oravan suojaamiseksi otetut merkinnät ja määräykset eivät hallinto-oikeuden mukaan ole olleet riittävästi ohjeena asemakaavaa laadittaessa.

Havainnekuva kaava-alueesta. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Asemakaava-alueelta laadituista selvityksistä ilmenevien havaintojen perusteella kaavan AO- ja AP-korttelialueet ovat liito-oravan säännöllisessä ja vakiintuneessa käytössä olevaa elinympäristöä ja osa sen käyttämiä merkittäviä, rannansuuntaisia kulkuyhteyksiä.

Hallinto-oikeus arvioi, ettei kaavassa sallittu rakentaminen AO- ja AP-korttelialueilla ennalta arvioiden ole toteutettavissa siten, ettei luonnonsuojelulaissa säädettyä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa rikottaisi.

Pitkäjärven asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle rivitaloasumista 3600 kerrosneliömetriä, mikä vastaa noin 70 asukasta. Lisäksi osoitetaan paritalo- ja pientalotontteja kolme kappaletta.